• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Wydarzenie już się odbyło
Aktualna edycja
Konferencja dla rodziców

Pomorze, Prusy i ich sąsiedzi na przestrzeni dziejów

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji Pomorze, Prusy i ich sąsiedzi na przestrzeni dziejów, która odbędzie się w dniach 18-19 kwietnia 2024 r. na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku. Tematem obrad będą zagadnienia historii regionalnej szeroko rozumianego Pomorza oraz Prus, jak i związki z sąsiadującymi z nimi ziemiami.

maj 24

piątek, godz. 9:00 - 17:30

Gdynia,
Wstęp wolny
maj 22-24

środa - piątek

Sopot,
bilety 1390 - 2490 zł
przedsprzedaż 1190 - 2190 zł
Ziemie Pomorza i Prus, południowych wybrzeży Morza Bałtyckiego, są ze sobą splecione wspólną geografią i przyrodą, pozostawały pod wpływem tych samych sfer cywilizacyjnych, zarazem obejmowane były przez ściśle związane ze sobą organizmy polityczne.

Losy Pomorza i Prus uzależnione były również od sąsiednich ziem, leżących w głębi lądu jak i znajdujących się po drugiej stronie morza. Relacje przebiegały liniami rzek i dorzeczy oraz szlakami morskimi. Ziemie te pozostawały pod wpływami różnych kultur, wchodziły w skład wielkich imperiów i krótkotrwałych struktur władzy. Lokalna ludność obejmowana była przez różne zjawiska migracyjne. Pomorskie i pruskie rody posiadały swoje własne koneksje rodzinne i kariery w świecie. Życie codzienne mieszkańców tych ziem podobne było do sąsiadów, choć miało również swoje własne cechy. Tutejsza sieć osadnicza i architektura łączy wiele wątków pochodzących z innych stron.
Panele konferencji będą miały charakter problemowy. Lista proponowanych przez organizatorów tematów wystąpień obejmuje:
GEOGRAFIA HISTORYCZNA - Znaczenie środowiska naturalnego, warunków przyrodniczych (np. rzek, dorzeczy) dla kontaktów międzyludzkich w przeszłości- Wpływ topografii i przyrody (flory i fauny) pobrzeży Morza Bałtyckiego, ich zmiany na przestrzeni dziejów- Relacje i związki budowane ponad Morzem Bałtyckim w tym żegluga i handel
POLITYKA - Sfery różnych cywilizacji i kultur oraz zasięgi ich wpływów w regionie Pomorza i Prus- Polityczne związki i podziały ziem regionu Morza Bałtyckiego- Krótkotrwałe unie i tymczasowa władza na południowych wybrzeżach Morza Bałtyckiego
SPOŁECZEŃSTWO - Migracje i przeprowadzki w dziejach Pomorza i Prus- Ponadregionalne więzi i relacje społeczne utrzymywane przez ludność Pomorza i Prus- Obecność przedstawicieli rodów pomorskich i pruskich w rodzinach innych ziem- Życie codzienne na Pomorzu i w Prusach podobieństwa i różnice względem sąsiednich ziem
STRUKTURY - Sieci, centra i peryferie dzieje sieci osadniczej Pomorza i Prus- Architektura bałtycka? wzorce i związki budownictwa w regionie Morza Bałtyckiego- Znaczenie języka dla opisu otaczającego świata
Obok naszych propozycji do prezentacji swoich badań i wspólnej dyskusji przewidujemy również dwa specjalne panele tematyczne.
PANEL TEMATYCZNY I - późnośredniowieczny- Sztuka późnośredniowieczna- Hanza w XIVXVI wieku- Rzemiosło późnośredniowieczne
PANEL TEMATYCZNY II
- kodykologiczny- Książka dawna i czytelnictwo na Pomorzu i w Prusach- Pomorze i Prusy w źródłach dziejopisarskich- Skryptoria, kancelarie i pisarze

Zapraszamy studentów, doktorantów i młodych naukowców z kierunków Historia, Archeologia, Historia sztuki i pokrewnych dziedzin do przedstawienia swoich badań zawierających się w szerokim temacie konferencji. Historia lokalna, regionalna i ponadregionalna to szeroki zakres problemowy. Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje referatów! W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

Językami konferencji są polski i angielski język swojego wystąpienia wskazuje prelegent przy zgłaszaniu abstraktu. Konferencja ma charakter stacjonarny, organizatorzy zastrzegają siebie dobór prezentacji. Przewidywany czas wystąpień do 20 minut. Opłata konferencyjna dla prelegentów wynosi 50 PLN, przy czym dla uczestników z Polski organizatorzy zapewniają nocleg (bez pokrycia kosztów transportu). Planowane jest wydanie dwujęzycznych materiałów pokonferencyjnych wytyczne dla autorów zostaną przesłane wraz z potwierdzeniem przyjęcia wystąpienia, zaś gotowy artykuł należy przesłać do 10 maja 2024 r.

Załączony w zakładce "Dyskusja" formularz zgłoszenia prosimy wysyłać wypełniony na adres mailowy nkhunigdansk@gmail.com z tytułem Zgłoszenie konferencja do dnia 1 marca 2024 r.

Uwaga! Termin przyjmowania zgłoszeń na konferencję został przesunięty o dwa tygodnie do piątku 15 marca.

Organizatorzy: Naukowe Koło Historyków Uniwersytetu Gdańskiegoprof. dr hab. Beata Możejko, Centrum Badań Memlingowskich, Uniwersytet Gdańskidr Julia Możdżeń, Zakład Historii Średniowiecza Polski i Nauk Pomocniczych Historii, Uniwersytet Gdański

Kontakt: Naukowe Koło Historyków Uniwersytetu Gdańskiegoe-mail: nkhunigdansk@gmail.com

Opinie

Reklama

Sprawdź się

Wybierz poziom

Larwa żaby trawnej to:

 

Najczęściej czytane