• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Rekrutacja 2024 do szkoły średniej. Czy można zmienić jeszcze wybór klasy i szkoły?

ws
19 czerwca 2024, godz. 09:30 
Opinie (13)
Na wyniki egzaminów trzeba jeszcze chwilę poczekać, wszyscy tegoroczni ósmoklasiści poznają je dopiero 3 lipca, jednak o tym, gdzie zamierzają kontynuować edukację, muszą zdecydować wcześniej. Na wyniki egzaminów trzeba jeszcze chwilę poczekać, wszyscy tegoroczni ósmoklasiści poznają je dopiero 3 lipca, jednak o tym, gdzie zamierzają kontynuować edukację, muszą zdecydować wcześniej.

Trwa rekrutacja do szkół średnich 2024. I choć w ubiegłym tygodniu zakończył się I etap składania podań do wybranych szkół i klas, to kandydaci mają jeszcze szansę na zmianę wniosku. Ponowne otwarcie systemu rekrutacyjnego nastąpi w piątek, 21 czerwca 2024 r., o godz. 8:00. Od tego czasu aż do 5 lipca do godz. 15:00 uczniowie będą mogli uzupełnić swoje wnioski o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożyć nowy wniosek lub zmienić istniejący.
Do kiedy rekrutacja do szkół średnich?Trwa rekrutacja do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025. W ubiegłym tygodniu zakończył się pierwszy etap rekrutacji. Obecnie system jest zablokowany.

Ponowne otwarcie systemu rekrutacyjnego nastąpi 21 czerwca 2024 r. o godz. 8:00.

- Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje, będzie możliwe do 5 lipca 2024 r. do godz. 15:00 - informuje nabor-pomorze.edu.com.pl.

Kiedy wyniki egzaminu ósmoklasisty 2024?Wyniki uczniowie poznają 3 lipca 2024 r. Zostaną podane na stronie wyniki.edu.pl. Każdy uczeń otrzyma w szkole login i hasło służące do logowania się na tej stronie.

Tego samego dnia absolwenci otrzymają zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Świadectwa ukończenia klasy ósmej uczniowie odbiorą w dniu zakończenia roku szkolnego - 21 czerwca 2024 r.

Ile klas i szkół można wybrać w rekrutacji?Podczas rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 obowiązują następujące limity dot. wyboru klas i szkół:
 • Gdańsk - bez ograniczeń
 • Gdynia - bez ograniczeń
 • Sopot - 3 szkoły

Według danych z systemu Nabór Szkoły Ponadpodstawowe VULCAN podczas ubiegłorocznej rekrutacji 14 proc. kandydatów wybrało tylko jedną szkołę na liście preferencji, przez co m.in. pierwszy etap rekrutacji zakończył się wynikiem blisko 20 proc. nieprzyjętych kandydatów. Przystępowali oni do rekrutacji uzupełniającej na pozostałe wolne miejsca w szkołach. Jak przekonują eksperci, im więcej pozycji zawiera lista preferowanych szkół, tym większa szansa na znalezienie miejsca w nowej szkole już na pierwszym etapie rekrutacji.

ZOBACZ - VULCAN Rekrutacja 2024 - przewodnik/instrukcja dla kandydata


Ile punktów może zdobyć uczeń podczas rekrutacji do szkoły średniej?200 punktów - tyle może uzyskać maksymalnie absolwent szkoły podstawowej w postępowaniu rekrutacyjnym. Za co można dostać punkty w rekrutacji?
 • 100 punktów - za wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz
 • 100 punktów - za oceny i osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Rekrutacja do szkoły średniej 2024/25. Jakie zasady? Rekrutacja do szkoły średniej 2024/25. Jakie zasady?

Jak przelicza się punkty z egzaminu ósmoklasisty 2024?Według informatora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej liczba możliwych do uzyskania punktów z każdego arkuszu podczas egzaminów ósmoklasisty (z polskiego, matematyki i języka obcego) jest stała:
 • język polski - 45 punktów (25 za test + 20 za wypracowanie);
 • matematyka - 25 punktów (15 za zadania zamknięte + 10 za otwarte);
 • język obcy - 55 punktów (21 za zadania zamknięte + 34 za otwarte).

Jednak warto pamiętać o tym, że ostatecznie uczniowie ze wszystkich egzaminów mogą zdobyć maksymalnie 100 punktów. Skąd wynika ta różnica? WAŻNE: Na egzaminie ósmoklasisty 2024 uczeń otrzymuje punkty procentowe, które następnie należy przeliczyć.

Wyniki egzaminów (zdobytych punktów) podawane są w procentach (zaokrąglanych). Jak przeliczyć je na punkty rekrutacyjne?
 • wynik z języka polskiego i matematyki - mnoży się przez 0,35: 100% x 0,35 = 35 punktów,
 • wynik z języka obcego nowożytnego - mnoży się przez 0,3: 100% x 0,30 = 30 punktów.

Przykładowo na egzaminie z polskiego i matematyki przeliczamy:
 • 100 proc. punktów na egzaminie to 100 x 0,35, czyli 35 punktów.
 • 50 proc. punktów na egzaminie, to 50 x 0,35, czyli 17,5 punktu.

Przykładowo na egzaminie z języka obcego przeliczamy:
 • 100 proc. punktów na egzaminie to 100 x 0,3 = 30 punktów.
 • 50 proc. punktów na egzaminie to 50 x 0,3 = 15 punktów.

Nowy ranking szkół średnich 2024 Trojmiasto.pl Nowy ranking szkół średnich 2024 Trojmiasto.pl

W jaki sposób uczniowie są przydzielani do klas w rekrutacji?O zakwalifikowaniu kandydata decydują punkty. Lista preferencji jest informacją, wśród których oddziałów wybranych przez kandydata i w jakiej kolejności aplikacja ma szukać miejsca dla niego (oczywiście według osiągniętych przez kandydata punktów). Dla każdego oddziału liczba punktów jest wyliczana indywidualnie i może być inna ze względu na różne przedmioty punktowane w każdym oddziale.

CO WAŻNE: Kolejność oddziałów (klas) na liście kandydata ma znaczenie, ale ostatecznie o kwalifikacji decydują punkty.

Przykład: 3 uczniów, którzy aplikują do klas w ramach jednej szkoły. Każdy wybrał po 3 preferencje:

 • Jak działa przydział do klas w rekrutacji do szkoły średniej?
 • Jak działa przydział do klas w rekrutacji do szkoły średniej?
 • Jak działa przydział do klas w rekrutacji do szkoły średniej?
 • Jak działa przydział do klas w rekrutacji do szkoły średniej?

Ile punktów można dostać za świadectwo ukończenia ósmej klasy?Kolejne 100 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym uczeń może uzyskać za oceny i osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

W zależności od wybranej szkoły i klasy pod uwagę w rekrutacji brane są oceny uzyskane z poszczególnych przedmiotów, które przelicza się na punkty. Za oceny wyrażone w stopniu:
 • celującym - przyznaje się po 18 punktów;
 • bardzo dobrym - przyznaje się po 17 punktów;
 • dobrym - przyznaje się po 14 punktów;
 • dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów;
 • dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty.

W ten sposób uczeń może za oceny z czterech branych pod uwagę przedmiotów uzyskać maksymalnie 72 punkty.

Z kolei za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem (z "czerwonym paskiem") przyznaje się 7 punktów.

Kiedy rusza rekrutacja do szkoły średniej 2024/25? Kiedy rusza rekrutacja do szkoły średniej 2024/25?

Szczególne osiągnięcia: co liczy się w rekrutacji i ile można dostać za nie punktów?Za uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, uczeń może dostać kolejne punkty, które zostaną wzięte pod uwagę w rekrutacji do szkoły średniej.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

Kolejne 3 punkty można uzyskać za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu. Udział w wolontariacie oraz osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych muszą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Jest to warunkiem przyznania odpowiednich punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.


Czy przyjęcie do szkoły średniej zależy od progów punktowych?Próg punktowy dotyczący danej szkoły to liczba punktów, jaką w rekrutacji w konkretnym roku zgromadził ostatni kandydat (z najniższym wynikiem), którego przyjęto do danej klasy.

Jednak próg ten nie ma wpływu na wyniki postępowania rekrutacyjnego w rekrutacji w kolejnym roku. Jest to jednak istotna wskazówka dla uczniów, którzy zamierzają aplikować do wymarzonej szkoły.

Przypominamy, jak wyglądają progi punktowe w poszczególnych szkołach w Trójmieście, obowiązujące podczas rekrutacji w 2023 r. Ile trzeba było mieć punktów, żeby dostać się do danej klasy?

Progi punktowe w rekrutacji do szkół średnich. Jakie były? Progi punktowe w rekrutacji do szkół średnich. Jakie były?

Rekrutacja do szkół średnich na rok szkolny 2024/2025 - terminyWedług informacji z Rozporządzenia Pomorskiego Kuratora Oświaty najważniejsze terminy w rekrutacji do szkół średnich po 14 czerwca to:
 1. do 5 lipca 2024 r. do godz. 15:00 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz możliwość złożenia nowego wniosku (w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie) z uwagi na zamianę szkół, do których kandyduje.
 2. od 3 czerwca 2024 r. do 12 czerwca 2024 r. (II termin do 3 lipca 2024 r.) - przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych i prób sprawności fizycznej - dyrektor szkoły określa szczegółowy termin sprawdzianu.
 3. I termin do 14 czerwca 2024 r.; II termin do 2 lipca 2024 r. - podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.
 4. do 5 lipca 2024 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.
 5. do 11 lipca 2024 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach.
 6. 12 lipca 2024 r. do godz. 15:00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 7. do 16 lipca 2024 r. - wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.
 8. od 19 lipca 2024 r. do godz. 15:00 - potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedstawienia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej), a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
 9. 22 lipca 2024 r. do godz. 14:00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 10. 22 lipca 2024 r. do godz. 14:00 - poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.
 11. do 23 lipca 2024 r. - opublikowanie przez właściwego kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

ws

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (13)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Pomorska Noc Naukowców

wykład, warsztaty, konferencja

ŚwiatłoSiła Festiwal Foto - Video

warsztaty, spotkanie, spacer

Wakacje w Centrum Nauki Experyment (1 opinia)

(1 opinia)
35 zł
warsztaty

Sprawdź się

Sprawdź się

Wybierz poziom

Rukwiel nadmorska to:

 

Najczęściej czytane