• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Rekrutacja do klas I w Trójmieście. Kiedy i jak zapisać dziecko?

Wioleta Stolarska
26 lutego 2021 (artykuł sprzed 3 lat) 
Wybór szkoły podstawowej, gdzie dziecko może spędzić osiem najbliższych lat swojej edukacji, jest ważny dla maluchów, a przede wszystkim ich rodziców. Wybór szkoły podstawowej, gdzie dziecko może spędzić osiem najbliższych lat swojej edukacji, jest ważny dla maluchów, a przede wszystkim ich rodziców.

Już od poniedziałku, 1 marca, w Sopocie i Gdańsku rozpocznie się rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych, z kolei w Gdyni ruszy ona dopiero 29 marca. Gdzie i jak zgłosić dziecko? Jakie są kryteria przyjęć? Szczególnie wybór szkoły podstawowej, gdzie dziecko może spędzić osiem najbliższych lat swojej edukacji, jest ważny dla maluchów, a przede wszystkim ich rodziców.Czy rejonizacja w szkołach podstawowych jest dobrym rozwiązaniem?

Do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022 przyjmowane są: dzieci 7-letnie (rocznik 2014) objęte obowiązkiem szkolnym oraz dzieci 6-letnie (rocznik 2015) na wniosek rodzica.

Z powodu pandemii w tym roku szkoły podstawowe nie organizują dni otwartych.

- Szkoła Podstawowa nr 67 w Gdańsku w przyszłym roku będzie obchodziła swoje 60-lecie. Na przestrzeni tych lat mieściło się tu również Gimnazjum nr 8. Od 2016 roku ponownie prowadzimy nabór do oddziału przedszkolnego i klas I-VIII. W związku z pandemią istnieje tylko możliwość wirtualnego oglądania szkoły za pośrednictwem Facebooka i strony internetowej, jak również rozmowy telefonicznej. Przed rozpoczęciem roku szkolnego planujemy, z zachowaniem reżimu sanitarnego, stacjonarne zebrania wychowawców z rodzicami - mówi nam Mirosława Kowal, dyrektor placówki.

Kiedy rekrutacja do trójmiejskich przedszkoli?Rekrutacja w GdańskuRekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych rozpocznie się 1 marca 2021 r. o godzinie 12:00 i potrwa do 12 marca do godz. 16:00. Odbywać się będzie elektronicznie poprzez stronę internetową. Urzędnicy przypominają, że przed terminem rekrutacji system będzie niedostępny.

- Aktualny rok szkolny naznaczony jest pandemią koronawirusa. Dbając o bezpieczeństwo zarówno nauczycieli, rodziców, jak i samych dzieci, nie przeprowadzimy w tym roku dni otwartych w gdańskich podstawówkach. Rodziców i opiekunów sześciolatków zachęcam do odwiedzenia stron internetowych wybranych placówek, by poznać ich szczegółowe oferty. Wszelkiej informacji w przypadku pytań udzielają również pracownicy gdańskich poradni psychologiczno-pedagogicznych, którzy mogą pomóc w podjęciu ostatecznej decyzji dotyczącej pójścia dzieci do szkoły - podkreśla Monika Chabior, zastępczyni prezydenta ds. edukacji i usług społecznych.
Zgłoszenie do szkoły obwodowej:
 • Wypełnione za pośrednictwem strony internetowej zgłoszenie rodzice/prawni opiekunowie drukują, podpisują i przekazują do szkoły obwodowej. Mogą to zrobić na dwa sposoby: skanują zgłoszenie i przesyłają drogą elektroniczną na adres mailowy szkoły obwodowej lub wrzucają zgłoszenie (spakowane do podpisanej koperty) do wrzutni znajdującej się w miejscu wyznaczonym przez szkołę obwodową.

Wypełniony za pośrednictwem strony internetowej wniosek rekrutacyjny w przypadku wyboru szkoły spoza obwodu dostarcza się w ten sam sposób (dodając odpowiednie załączniki). Podobnie wniosek o przyjęcie sześcioletniego dziecka do klasy pierwszej należy złożyć wraz ze zgłoszeniem (szkoła obwodowa) lub wnioskiem rekrutacyjnym (szkoła spoza obwodu).

Ranking szkół podstawowych w TrójmieścieZłożenie zgłoszenia w szkole obwodowej jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do szkoły, jednak skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem rodzica, ale nie jest jego
obowiązkiem.

- Wszyscy zainteresowani, także spoza rejonu szkoły, ale w obrębie gminy miasto Gdańsk, mogą brać udział w rekrutacji. Należy wówczas umieścić placówkę jako szkołę pierwszego wyboru. Dzieci spoza gminy obowiązuje rekrutacja uzupełniająca w sierpniu. Rekrutacja elektroniczna nie dotyczy dzieci posiadających orzeczenia do kształcenia specjalnego. Rodzic składa wówczas wniosek wraz z kopią orzeczenia, bezpośrednio w placówce, w sekretariacie szkoły - dodaje dyrektor SP nr 67 w Gdańsku.
I tak rekrutacja dzieci spoza gminy Gdańsk możliwa będzie tylko w przypadku wolnych miejsc, od 23 sierpnia do 31 sierpnia 2021 r.

Zasady rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022 w Gdańsku

Rekrutacja w SopocieW kurorcie wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I należy składać bezpośrednio w szkole podstawowej, od 1 marca do 30 kwietnia. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi 21 maja.

Tu podobnie jak w innych samorządach kandydaci mieszkający w obwodzie szkoły podstawowej przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców, prawnych opiekunów. Kandydaci spoza obwodu szkoły biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym, w którym obowiązują następujące kryteria:
 • kandydaci, których rodzeństwo kontynuuje naukę w danej szkole - 5 pkt.,
 • kandydaci, którzy są mieszkańcami Sopotu - 5 pkt.,
 • kandydaci, których rodzice bądź opiekunowie prawni rozliczają podatek dochodowy od dochodów osobistych (PIT) w Urzędzie Skarbowym w Sopocie - 4 pkt.,
 • kandydaci, których rodzice bądź opiekunowie prawni ze względu na organizację pracy zawodowej, obowiązki rodzinne oraz lokalne potrzeby społeczne związani są z Sopotem - 3 pkt.
Dokumentami potwierdzającymi spełnienie tych kryteriów są:
 • potwierdzenie dyrektora o uczęszczaniu rodzeństwa do danej szkoły,
 • oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie Sopotu,
 • oświadczenie o złożeniu w Urzędzie Skarbowym w Sopocie zeznania podatkowego od dochodów osobistych za rok ubiegły,
 • oświadczenie o wykonywaniu obowiązków rodzinnych lub realizacji lokalnych potrzeb społecznych na terenie Sopotu.

Przedszkola w Trójmieście


Rekrutacja w GdyniRekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych rozpocznie się 29 marca 2021 r. i potrwa do 23 kwietnia 2021 r. do godz. 15:00. Rodzice dzieci z rejonu szkoły wypełniają i składają w wyznaczonym terminie: zgłoszenie dziecka do I klasy rejonowej szkoły podstawowej oraz oświadczenie o adresie zamieszkania (obowiązkowe) i zameldowania (nieobowiązkowe).

Kandydaci spoza obwodu szkoły biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym, w którym obowiązują następujące kryteria:
 • kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek - 50 pkt.;
 • kandydat, który uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do której składany jest wniosek - 40 pkt.;
 • niepełnosprawność kandydata - 30 pkt.;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza to wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem) - 30 pkt.;
 • wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci) - 30 pkt;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą - 30 pkt.;
 • miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców kandydata znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek - 20 pkt.;
 • kandydat, który uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do przedszkola położonego w obwodzie szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek - 10 pkt.

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania ww. kryteriów są:
 • Ad. 1 oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek;
 • Ad. 2 oświadczenie rodzica o uczęszczaniu kandydata w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do której składany jest wniosek;
 • Ad. 3 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • Ad. 4 prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu lub oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
 • Ad. 5 oświadczenie rodzica o wychowywaniu kandydata w rodzinie wielodzietnej;
 • Ad. 6 dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • Ad. 7 zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu albo w przypadku samozatrudnienia - aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej;
 • Ad. 8 oświadczenie rodzica o uczęszczaniu kandydata w bieżącym roku szkolnym do przedszkola położonego w obwodzie szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek.

Rekrutacja uzupełniająca potrwa od 7 czerwca do 18 czerwca 2021 r. do godz. 15:00.

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (36)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Pomorska Noc Naukowców

wykład, warsztaty, konferencja

ŚwiatłoSiła Festiwal Foto - Video

warsztaty, spotkanie, spacer

Tajemnica Zaginionego Rękopisu - escape room

120 zł
gry

Sprawdź się

Sprawdź się

Wybierz poziom

Jakie ssaki żyją w Bałtyku?

 

Najczęściej czytane