• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Rekrutacja do szkoły średniej 2023/24. Ile punktów do zdobycia mają ósmoklasiści?

Wioleta Stolarska
31 marca 2023, godz. 08:00 
Opinie (70)
Ile punktów trzeba mieć, żeby dostać się do wymarzonej szkoły? Ile punktów trzeba mieć, żeby dostać się do wymarzonej szkoły?

Rekrutacja do szkół średnich na rok szkolny 2023/2024 rusza już 15.05. Od września do liceów, techników i branżówek przyjdzie 1,5 rocznika, dlatego dostanie się do wymarzonej szkoły może okazać się wyzwaniem. Absolwenci szkół podstawowych będą mogli składać podania o przyjęcie do nieograniczonej liczby szkół w rekrutacji w Gdańsku, w Gdyni można złożyć wniosek do nie więcej niż 5 szkół ponadpodstawowych. Z kolei w Sopocie uczniowie mogą wybrać maksymalnie 3 szkoły średnie. Warto już wcześniej jednak przeanalizować swoje możliwości.
Ile punktów może zdobyć uczeń podczas rekrutacji do szkoły średniej?Zamierzasz aplikować do:

200 punktów - tyle może uzyskać maksymalnie absolwent szkoły podstawowej w postępowaniu rekrutacyjnym. Za co można dostać punkty?
 • 100 punktów - za wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz
 • 100 punktów - za oceny i osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Jak przeliczyć wyniki egzaminu ósmoklasisty na punkty?Za wyniki egzaminu ósmoklasisty uczeń może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Wyniki egzaminów wyrażone są procentowo. Jak przeliczyć je na punkty? Należy pomnożyć uzyskane wyniki z języka polskiego i z matematyki przez 0,35, a z języka obcego nowożytnego - przez 0,30.

W ten sposób uczeń może za wyniki z egzaminu ósmoklasisty maksymalnie uzyskać:
 • z języka polskiego: 100% x 0,35 = 35 punktów,
 • z matematyki: 100% x 0,35 = 35 punktów,
 • z języka obcego: 100% x 0,30 = 30 punktów.

Nowy ranking szkół średnich 2023 w Trójmieście Nowy ranking szkół średnich 2023 w Trójmieście

Ile punktów można dostać za świadectwo ukończenia ósmej klasy?Kolejne 100 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym uczeń może uzyskać za oceny i osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch pozostałych przedmiotów, które bierze się pod uwagę w czasie rekrutacji do danej szkoły średniej, przelicza się na punkty w ten sposób, że za ocenę:
 • celującą (szóstka) - przyznaje się 18 punktów;
 • bardzo dobrą (piątka) - przyznaje się po 17 punktów;
 • dobrą (czwórka) - przyznaje się po 14 punktów;
 • dostateczną (trójka) - przyznaje się po 8 punktów;
 • dopuszczającą (dwójka) - przyznaje się po 2 punkty.

W ten sposób uczeń może za oceny z czterech branych pod uwagę przedmiotów uzyskać maksymalnie 72 punkty.

Z kolei za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem (z "czerwonym paskiem") przyznaje się 7 punktów.

Za uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, uczeń może dostać maksymalnie 18 punktów. Taką liczbę punktów może uzyskać uczeń, który odniósł sukcesy w więcej niż jednym konkursie. Za osiągnięcia w jednych zawodach absolwent szkoły podstawowej może uzyskać od 2 do 10 punktów.

Kolejne 3 punkty można uzyskać za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu. Udział w wolontariacie oraz osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych muszą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Jest to warunkiem przyznania odpowiednich punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.

Czy przyjęcie do szkoły średniej zależy od progów punktowych?Próg punktowy dotyczący danej szkoły jest to liczba punktów, jaką w poprzedniej rekrutacji zgromadził ostatni (najgorszy) kandydat, jakiego przyjęto do danej klasy.

Jednak próg ten nie ma wpływu na wyniki postępowania rekrutacyjnego w kolejnej rekrutacji. Jest to jednak istotna wskazówka dla uczniów, którzy zamierzają aplikować do wymarzonej szkoły.

Jak wyglądały progi punktowe w rekrutacji 2022 do szkół średnich Jak wyglądały progi punktowe w rekrutacji 2022 do szkół średnich

Rekrutacja do szkół średnich na rok szkolny 2023/2024: jak wygląda harmonogram?Według informacji z rozporządzenia pomorskiego kuratora oświaty najważniejsze terminy w rekrutacji do szkół średnich to:
 1. od 15 maja 2023 r. do 20 czerwca 2023 r. do godz. 15 - złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).
 2. od 15 maja 2023 r. do 30 maja 2023 r. do godz. 15 - złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej: dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, międzynarodowego, wstępnego, przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.
 3. do 12 maja 2023 r. - podanie do publicznej wiadomości przez dyrektorów szkół informacji o terminach przeprowadzenia sprawdzianu kompetencji lub prób sprawności (m.in. szkoły sportowe, dwujęzyczne).
 4. od 23 czerwca 2023 r. do 12 lipca 2023 r. do godz. 15 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz możliwość złożenia nowego wniosku (w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie) z uwagi na zamianę szkół, do których kandyduje.
 5. od 31 maja 2023 r. do 12 czerwca 2023 r. (II termin do 6 lipca 2023 r.) - przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych i prób sprawności fizycznej - dyrektor szkoły określa szczegółowy termin sprawdzianu.
 6. I termin do 14 czerwca 2023 r.; II termin do 7 lipca 2023 r. - podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.
 7. do 12 lipca 2023 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.
 8. do 18 lipca 2023 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach.
 9. 19 lipca 2023 r. do godz. 15 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 10. od 15 maja 2023 r. do 24 lipca 2023 r. - wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.
 11. od 20 lipca 2023 r. do 26 lipca 2023 r. do godz. 15 - potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedstawienia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej), a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
 12. 27 lipca 2023 r. do godz. 14 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 13. 27 lipca 2023 r. do godz. 14 - poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.
 14. 28 lipca 2023 r. - opublikowanie przez właściwego kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

Jak przygotować ósmoklasistę do egzaminu? Jak przygotować ósmoklasistę do egzaminu? "Czeka nas kolejny podwójny rocznik"

Kiedy egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023?Od roku szkolnego 2022/2023 zmieniony został termin przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty z kwietnia na maj. W tym roku zostanie on przeprowadzony już po raz piąty. Zrezygnowano też z przeprowadzania egzaminu z czwartego przedmiotu obowiązkowego, wybranego spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia. Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowym egzaminem, do którego musi przystąpić każdy uczeń ósmej klasy, żeby ukończyć szkołę podstawową.

Do egzaminu ósmoklasisty 2023 zostało jeszcze nieco ponad dwa miesiące. Uczniowie mają więc trochę więcej czasu na przygotowania.

Harmonogram egzaminów ósmoklasisty 2023:
 • język polski - 23 maja 2023 r. (wtorek) - godz. 9
 • matematyka - 24 maja 2023 r. (środa) - godz. 9
 • język obcy nowożytny - 25 maja 2023 r. (czwartek) - godz. 9

W terminie dodatkowym egzaminy odbędą się w czerwcu:
 • język polski - 12 czerwca 2023 r. (poniedziałek) - godz. 9
 • matematyka - 13 czerwca 2023 r. (wtorek) - godz. 9
 • język obcy nowożytny - 14 czerwca 2023 r. (środa) - godz. 9Kiedy będą wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2023 r.?Wyniki uczniowie poznają 3 lipca 2023 r. Zostaną podane na stronie wyniki.edu.pl. Każdy uczeń otrzyma w szkole login i hasło służące do logowania się na tej stronie.

Uczniowie będą mogli odebrać zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną 6 lipca 2023 r. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Świadectwa ukończenia klasy ósmej uczniowie odbiorą w dniu zakończenia roku szkolnego - 23 czerwca 2023 r.

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (70)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Konferencja AI Big dAY - Sztuczna Inteligencja

konferencja

Odzyskane głosy. Powrót 30-głosowych organów bocznych.- VI wykład. Cykl świętojański

wykład, spotkanie

Sprawdź się

Sprawdź się

Wybierz poziom

Ptaki, które od razu zdolne są do samodzielnego życia to:

 

Najczęściej czytane