• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Ruszają rekrutacje na studia - co, gdzie i kiedy?

Agata Rudnik
7 maja 2015 (artykuł sprzed 8 lat) 
Niektóre trójmiejskie uczelnie ruszyły z rekrutacjami - sprawdź, jakich formalności i w jakim czasie dopełnić, by dostać się na wymarzony kierunek studiów. Niektóre trójmiejskie uczelnie ruszyły z rekrutacjami - sprawdź, jakich formalności i w jakim czasie dopełnić, by dostać się na wymarzony kierunek studiów.

Za tegorocznymi maturzystami pierwsze maturalne egzaminy, a przed nimi kolejne zmagania - w tym rekrutacja na studia. Jakie dokumenty i do kiedy należy złożyć? Sprawdź terminy rekrutacji na trójmiejskich uczelniach.Składasz dokumenty na studia na więcej niż jeden kierunek?

Na Uniwersytecie Gdańskim studenci mogą wybierać kierunki studiów na 11 wydziałach, w tym m.in. na Wydziale Biologii, Matematyki, Fizyki i Informatyki, Nauk Społecznych oraz Wydziale Prawa i Administracji i Filologicznym. I tak dla przykładu, chcąc rozpocząć naukę na nowo utworzonym kierunku, jakim jest skandynawistyka, specjalność język, kultura, gospodarka Finlandii należy zarejestrować się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) do 6 lipca, lista kandydatów ogłoszona będzie trzy dni później, zaś listy osób przyjętych zawisną 17 lipca. Jeśli jednak myślicie o karierze chemika, wówczas na rejestrację macie czas aż do 17 lipca (ogłoszenie listy osób przyjętych nastąpi 29 lipca).

Kryteria przyjęć zalezą oczywiście od wyników osiągniętych na maturze. Jakie dokumenty są wymagane? Przede wszystkim własnoręcznie podpisany formularz podania o przyjęcie na studia, wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK, świadectwo dojrzałości w oryginale albo jego oryginalny odpis wystawiony przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, poświadczona przez komisję rekrutacyjną właściwą dla danego kierunku studiów lub notariusza kopia dowodu osobistego lub paszportu oraz aktualna kolorowa fotografia o wymiarze 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle. Szczegóły dotyczące rekrutacji i dokładne terminy składania dokumentów na Uniwersytecie Gdańskim.

Od 11 maja br. do 8 lipca br. kandydaci na studia stacjonarne I stopnia na Politechnice Gdańskiej mogą rejestrować się w systemie eRekrutacja.

- Założenie internetowego konta rekrutacyjnego to warunek konieczny, by wziąć udział w rekrutacji na studia na PG. W systemie tym kandydaci wskazują interesujące ich kierunki studiów - od preferowanego po ten traktowany jako rezerwowy - tłumaczy Ewa Kuczkowska z biura prasowego Politechniki Gdańskiej.

Szybciej, bo 1 czerwca br. kończy się nabór na kierunek architektura. W dniach 11-13 czerwca kandydaci będą też zdawać sprawdzian z predyspozycji do zawodu architekta (rysunek odręczny oraz test). Ci, którzy myślą o studiach na PG zobowiązani są uiścić jedną opłatę rekrutacyjną na indywidualne konto bankowe, wygenerowane przez system eRekrutacja. Poza tym powinni dostarczyć wymagane dokumenty do odpowiedniej wydziałowej komisji rekrutacyjnej. W przypadku studiów stacjonarnych I stopnia dokumenty należy dostarczyć do 21 lipca br. Dnia 9 lipca 2015 r. nastąpi zaś otwarcie naboru na studia niestacjonarne I stopnia w systemie eRekrutacja. Ostatni dzień rejestracji w systemie eRekrutacja i składania dokumentów na studia niestacjonarne I stopnia mija 24 lipca br. Więcej informacji: www.pg.edu.pl

Rekrutacja na studia do Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prowadzona jest również za pośrednictwem systemu rekrutacji on-line, dostępnego na stronie internetowej uczelni.

- Niezależnie od rodzaju posiadanej matury, każdy kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązany jest w odpowiednim terminie założyć internetowe konto kandydata, za pomocą którego należy: wypełnić elektroniczny formularz rejestracyjny, wnieść opłatę za postępowanie kwalifikacyjne, wprowadzić wyniki maturalne. Komplet wymaganych dokumentów kandydat składa po zakwalifikowaniu się na studia - mówi Natalia Wosiek, rzecznik Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Podstawowe dokumenty obowiązujące wszystkie osoby zakwalifikowane na studia w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym to m.in.: podanie (ankieta osobowa) na ustalonym formularzu (podanie w wersji elektronicznej dostępne jest w systemie rekrutacji on-line w formie dokumentu interaktywnego), oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości, który będzie zwrócony po zakończonym procesie rekrutacji, poświadczona kserokopia dowodu osobistego wraz z numerem PESEL, dwie podpisane fotografie (wymiary 35mm x 45mm), dwa egzemplarze podpisanej umowy (umowy w wersji elektronicznej dostępne są w systemie rekrutacji on-line). Szczegóły dotyczące rekrutacji i terminy podane są na stronie uczelni.

Aby zostać studentem Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, należy: zarejestrować się w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), uzupełnić wyniki matury, wnieść opłatę na konto wygenerowane w IRK, a następnie zakwalifikować się na wstępną listę kwalifikacyjną, zdać egzaminy sprawnościowe (na wszystkie kierunki z wyjątkiem turystyki i rekreacji) oraz dostarczyć komplet dokumentów (w terminie 4 dni od ogłoszenia listy wstępnej). Rejestracja internetowa rozpocznie się 1 czerwca i potrwa: na kierunkach: wychowanie fizyczne, sport, fizjoterapia, studia stacjonarne: I stopień, kierunek: wychowanie fizyczne, sport, fizjoterapia do 1 lipca, studia niestacjonarne: I stopień, kierunek: wychowanie fizyczne do 13 września, na kierunku turystyka i rekreacja studia stacjonarne - I stopień do 20 lipca, studia niestacjonarne - I stopień do 13 września. Egzaminy wstępne ze sprawności fizycznej przewidziane są w dniach 07-13 lipca 2015 r. (w zależności od liczby kandydatów termin ten może ulec zmianie). W dniu egzaminu kandydat złożyć musi następujące dokumenty: dowód wpłaty za egzamin wstępny, zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność kandydata do podjęcia studiów na wybranym kierunku prowadzonym przez AWFiS, zaświadczenie o ubezpieczeniu się (NW) na czas egzaminu wstępnego oraz kserokopii świadectwa dojrzałości. Informacje dot. rekrutacji (w tym m.in. możliwości uzyskania zwolnienia z egzaminów sprawnościowych): na stronie AWFiS.

Rekrutacja cywilna na Akademii Marynarki Wojennej obywać się będzie na 11 kierunkach w trybie stacjonarnym i 10 w trybie niestacjonarnym (w tym m.in. kierunki takie jak nawigacja, mechanika i budowa maszyn, czy systemy informacyjne w bezpieczeństwie). Rejestracja na wszystkich wydziałach rozpoczyna się 8 czerwca, zaś pod koniec lipca oraz w sierpniu zostaną ogłoszone listy osób przyjętych na studia stacjonarne. We wrześniu i październiku podana zostanie lista studentów niestacjonarnych. Wśród wymaganych przez uczelnię dokumentów znajdują się m.in.: własnoręcznie wypełniony i podpisany formularz podania o przyjęcie na studia, poświadczone przez uczelnię kopie świadectwa dojrzałości oraz dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia, oświadczenie studenta o studiowaniu na uczelni bez wnoszenia opłat, 3 aktualne fotografie kandydata (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych) oraz potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej. Szczegóły: www.amw.gdynia.pl

Rejestracja elektroniczna dla kandydatów na studia na Akademii Morskiej rozpoczęła się 4 maja. Dokumenty na studia stacjonarne i niestacjonarne można składać w terminie od 15 czerwca do 14 lipca. Należy również dokonać opłaty rekrutacyjnej na swoje indywidualne konto w Akademii Morskiej w Gdyni (dane do dokonania wpłaty pojawią się po zakończeniu rejestracji w systemie). Ogłoszenie wstępnych wyników rekrutacji nastąpi 16 lipca. Ostateczny termin składania oryginałów świadectw dojrzałości to 22 lipca, zaś dwa dni później zostaną ogłoszone ostateczne wyniki rekrutacji. Poza typowym zestawem dokumentów (w tym m.in. podanie na odpowiednim formularzu, oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości, kserokopia dowodu osobistego i fotografie oraz dowód opłaty rekrutacyjnej), kandydaci na specjalność morską na Wydziale Nawigacyjnym dostarczają także ważne morskie świadectwo zdrowia, zaś osoby przyjęte na I rok studiów na kierunek towaroznawstwo składają kserokopię ważnej książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych lub oryginał ważnego orzeczenia lekarskiego do celów sanitarno-epidemiologicznych. Szczegóły: www.am.gdynia.pl.

Jeśli chcecie dołączyć do 1000 studentów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, musicie podejść do egzaminów wstępnych. Ruszają one 22 czerwca i w pierwszym etapie obejmują tzw. egzamin specjalistyczny (w przypadku kierunków takich jak architektura wnętrz i wzornictwo) lub egzamin z rysunku i malarstwa (grafika). Drugi etap egzaminów wstępnych rozpocznie się 25 czerwca i składać się będzie z rozmowy kwalifikacyjnej oraz - w przypadku kierunku grafika - przeglądu teczki z pracami. Wszelkie informacje dot. wymaganych dokumentów oraz opłat na stronie uczelni.

Egzaminów wstępnych nie unikną także kandydaci na studia na Akademii Muzycznej w Gdańsku. Do warunków dopuszczenia do egzaminu należą: wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną do 12 czerwca formularza rekrutacyjnego dostępnego na stronie internetowej Akademii, wniesienie opłaty za egzamin wstępny w wysokości 150 zł oraz dostarczenie (również do 12 czerwca): wydrukowanego i podpisanego formularza rekrutacyjnego, życiorysu, dowodu wpłaty za egzamin oraz wymagane na poszczególnych wydziałach materiały nutowe i nośniki CD (szczegółowe wymagania znajdują się w informatorze). Na egzaminie kandydat zobowiązany jest przedstawić dowód osobisty, odpowiednie zaświadczenie lekarskie (dotyczy Wydziałów III i IV), program egzaminu oraz spis repertuaru z ostatnich dwu lat (dotyczy Wydziału II). Osoby, które uzyskały pozytywny wynik egzaminów wstępnych do 3 lipca muszą dostarczyć: oryginał świadectwa dojrzałości, 4 zdjęcia oraz uwierzytelniony odpis dowodu osobistego. Rekrutacja rozpocznie się 11 maja. Więcej informacji.
A jak wygląda proces rekrutacji na uczelniach niepublicznych?


- W Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni proces rekrutacji już trwa. Aby zapisać się na studia należy zarejestrować się poprzez formularz on-line oraz dostarczyć świadectwo zdania egzaminu maturalnego. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązuje kolejność zgłoszeń - tłumaczy Agnieszka Nieradko z WSAiB.

Studia na 11 kierunkach to propozycja Wyższej Szkoły Bankowej. - Przede wszystkim kandydat musi wybrać kierunek studiów i zapisać się online. Na naszej stronie internetowej znajduje się system, w którym należy wypełnić formularz. Po uzupełnieniu wygeneruje automatycznie umowę. Dokumenty zostaną wysłane na adres e-mail kandydata - podkreśla Karol Łykowski, rzecznik prasowy WSB w Gdańsku. - Od tego momentu kandydat ma czas na skompletowanie dokumentów w postaci zdjęć, ksera dowodu osobistego czy ksera świadectwa maturalnego. Następnie po zebraniu wszystkich potrzebnych dokumentów zapraszamy kandydata do naszego biura rekrutacji, gdzie finalizujemy zapis do szkoły.

Rekrutacja w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku i Gdyni trwa do 31 października (w przypadku rejestracji do 30 maja kandydat nie płaci tzw. wpisowego oraz otrzymuje zniżkę w czesnym w wysokości 600 zł). Więcej informacji o studiach I stopnia na WSB: Więcej na stronie WSB.

Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku także rozpoczęła już rekrutację na rok akademicki 2015/2016. trwać będzie ona aż do momentu rozpoczęcia zajęć. Sprawdź szczegóły rekrutacji.

- Kandydatów prosimy o złożenie ankiety osobowej oraz podania o przyjęcia na studia, kopii dowodu osobistego, dwóch fotografii o wymiarach 35x45 mm, świadectwa dojrzałości oraz dowodu wpłaty I raty czesnego lub opłaty za semestr - mówi Katarzyna Krawczyńska z Ateneum. - W biurze rekrutacji prosimy również o podpisanie umowy o studiowanie, a od kandydatów na studia na kierunku filologia angielska wymagamy znajomości języka na poziomie B1.

W Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej rekrutacja przebiega dwutorowo. Od maja kandydaci mają już możliwość rejestracji elektronicznej na wybrany kierunek studiów.

- Ma to na celu wcześniejszą rezerwację miejsca na studiach. Na złożenie dokumentów kandydaci mają wówczas czas do końca września. Oczywiście nie trzeba się rejestrować, aby złożyć dokumenty. Są one również przyjmowane w formie tradycyjnej od czerwca do września - tłumaczy Kryspin Kichler z GWSH.

Wymagane dokumenty na studia w GWSH to: podanie o przyjęcie na studia, kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu w celu poświadczenia kserokopii), kserokopia świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, 3 aktualne fotografie podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem (zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych), kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia oraz umowa o studiowanie. Więcej informacji.

O przyjęciu na studia w Gdańskiej Szkole Wyższej decyduje kolejność zgłoszeń. Rekrutacja odbywa się tu dwa razy do roku: na semestr zimowy - w okresie od maja do października (rozpoczęcie studiów w październiku) oraz na semestr letni - w okresie od grudnia do lutego (rozpoczęcie studiów w lutym). Studentem studiów I stopnia (licencjackich i inżynierskich) może zostać każda osoba z wykształceniem średnim, posiadająca świadectwo dojrzałości. Studia I stopnia licencjackie trwają 6 semestrów, zaś inżynierskie 7 semestrów. Warunkiem przyjęcia na studia I stopnia jest złożenie następujących dokumentów: wypełniona ankieta osobowa, świadectwo dojrzałości (kserokopia, oryginał do wglądu), kserokopia dowodu osobistego, zawarcie umowy o odpłatności za studia, dokonanie wpłaty "wpisowego" oraz złożenie 4 jednakowych fotografii (jak do dowodu osobistego). Szczegóły dotyczące oferty GSW.

W roku akademickim 2015/2016 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Sopocie maturzystom oferuje studia jednolite magisterskie oraz studia I stopnia na kierunku psychologia. Rekrutacja na studia trwa do końca września. Do tego czasu kandydaci muszą przedstawić następujące dokumenty: kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu), 1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych), kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu) potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej, ankieta osobowa (z podpisem) umowa o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze - podpisy na każdej stronie) oraz załączniki do umowy. Rejestracja wstępna.

Terminy rekrutacji: do Sopockiej Szkoły Wyższej to 6 czerwca - 30 października (na semestr zimowy) oraz 2 stycznia-15 lutego (na semestr letni, wyłącznie na kierunkach: finanse i rachunkowość , ekonomia i europeistyka, zarządzanie i inżynieria produkcji i tylko na studia niestacjonarne). Rekrutacja na semestr zimowy przeprowadzana na wydziale ekonomiczno-społecznym i na wydziale architektury. Kandydat składa następujące dokumenty: świadectwo maturalne (oryginał, odpis lub kserokopia poświadczona notarialnie), dowód osobisty do wglądu w biurze rekrutacji, 3 fotografie zgodne z wymogami do dowodu osobistego (lewe ucho odsłonięte, bez biżuterii), dowód wniesienia opłaty wpisowej i rekrutacyjnej (w przypadku dokonania opłaty wpisowej na konto uczelni), umowa o studiowanie (2 egzemplarze) oraz ankieta osobowa. O przyjęciu na studia decyduje kolejność podpisania umowy, z wyjątkiem kierunku architektura wnętrz oraz kierunku architektura. Na tych kierunkach kandydatów obowiązuje dodatkowo rozmowa kwalifikacyjna dotycząca wyboru kierunku studiów (kandydat przynosi na nią list motywacyjny i portfolio zawierające 2 kompozycje kolorowe oraz 2 rysunki w formacie i technice dowolnej. Dodatkowo do portfolio należy dołączyć płytę CD zawierającą zdjęcia wszystkich prac przedstawianych podczas rozmowy. Opłata za rozmowę kwalifikacyjną wynosi 150 zł i należy jej dokonać najpóźniej na dwa dni przed wyznaczonym terminem rozmowy. Więcej informacji na stronie uczelni.

Na dobre (od 16 lutego) trwa również rekrutacja w Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, która chętnych kandydatów przyjmować będzie do wyczerpania limitu miejsc. Wymagane od kandydatów dokumenty to świadectwo dojrzałości, ksero dowodu osobistego, ankieta personalna kandydata (można ją wypełnić na miejscu w dziale rekrutacji), 2 aktualne zdjęcia oraz potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej. Szczegóły na stronie uczelni.

Już teraz tegoroczni maturzyści mogą zarezerwować sobie miejsce na studiach w Wyższej Szkole Zarządzania w Gdańsku. Wystarczy, że złożą odpowiednie oświadczenie, a następnie dostarczą niezbędne dokumenty (w tym wypełnione podanie, świadectwo dojrzałości, cztery aktualne zdjęcia oraz kserokopię dowodu), dodatkowo, w przypadku kandydatów na kierunki takie, jak fizjoterapia, informatyka i kosmetologia wymagane jest zaświadczenie lekarskie. Rekrutacja na semestr letni trwa do wyczerpania limitu miejsc (nie później niż do 15 września), zaś na semestr letni (zajęcia od marca) trwa od 15 listopada do 15 lutego. Więcej informacji na str. WSZ

Składając dokumenty na wymarzony kierunek studiów pamiętajcie, by dopełnić wszelkich formalności oraz pilnujcie terminów rekrutacji. Potem pozostaje już tylko odnaleźć swoje nazwisko na liście przyjętych. Powodzenia.

Miejsca

Opinie (51) 6 zablokowanych

 • GWSH czy GSW

  GSW to nie to samo co GWSH
  "Szczegóły dotyczące oferty GWSH" to raczej nie powinno być w GSW

  Odpowiedź redakcji:

  Dziękujemy za sugestię. Treść została poprawiona.

  • 7 0

 • Tylko techniczni coś zarobią. (5)

  • 17 23

  • A medyczni?

   • 17 3

  • . (1)

   a zaradni?

   • 13 0

   • w partii?

    • 11 0

  • a bogaci?

   • 8 0

  • no te 2-3 tysiące zarobią :)

   • 2 0

 • Tylko by studiowali...

  A niejeden podstawówkę skończy i już mądry.

  • 19 7

 • (1)

  Hodowli lemingów, nieudaczników, nieuków, bumelantów, alkoholików... za państwowe ciąg dalszy.

  • 9 21

  • ja

   Studiuje zaocznie i place zabaw swoje. A jeśli ty jesteś za głupi żeby dostać się na cokolwiek to tylko Twoja wina.

   • 0 0

 • Kolejność podpisania umowy.

  Wstyd! To nie rekrutacja, tylko nabór, jak do przedszkola...

  • 11 6

 • Geriatria i genderologia przyszłością nauk w Polsce.

  • 11 1

 • Przyszłościowa nauka w Polsce to Wyzyskologia.

  • 9 1

 • Przyszłość w POlszy to psychiatria kliniczna.

  Ludzie od tego dobrobytu są w coraz gorszym stanie psychicznym ...

  • 14 2

 • Proponuję odnośnie tytułu artykułu i odnośnie tego co dzieje się w Polsce z człowiekiem po studiach: nic, nigdzie, nigdy!

  • 7 1

 • Wszystkie te szkółki w większości kształcą w kierunku bezrobocie. (1)

  • 19 4

  • niestety ale tak to wygląda

   zmywak w uk już nie taki opłacalny

   • 0 0

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Nowe Trendy w Turystyce

399 zł
konferencja

Wszystkiego dobrego | Pełna MOC w czasach zmian. Jacek Walkiewicz

wykład

Targi Edu Offshore Wind

targi

Sprawdź się

Sprawdź się

Wybierz poziom

Fale morskie powstają na Bałtyku w wyniku:

 

Najczęściej czytane