Znaleziono 45 kierunków

 • Mediator i Kurator

  Nauki o rodznie

  Ateneum

  Dzięki wprowadzonym zmianom w programie studiów oraz porozumieniu z Polskim Centrum Mediacji studenci będą mieli możliwość ubiegania się o CERTYFIKAT POLSKIEGO CENTRUM MEDIACJI W ZAKRESIE MEDIACJI RODZINNYCH I OŚWIATOWYCH

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia

  Ocena śr.4.7 / 6.0

  Liczba ocen 3

  http://ateneum.edu.pl
 • Nauczyciel przedmiotu "wychowanie do życia w rodzinie"

  Nauki o rodznie

  Ateneum

  Program studiów skupia się na problematyce rodzinnej badanej w aspekcie filozoficzno-antropologicznym, psychologicznym, pedagogicznym, prawnym, socjologicznym i teologicznym.

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • Animacja muzyki estradowej

  Pedagogika

  Ateneum

  Specjalność Animacja muzyki estradowej na kierunku pedagogika zapewnia rzetelne przygotowanie teoretyczne w zakresie subdyscyplin pedagogiki i dyscyplin pokrewnych. Student zostaje przygotowany do aktywności w różnych obszarach działań edukacyjnych.

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Diagnoza i terpia pedagogiczna

  Pedagogika

  Ateneum

  Specjalność pozwala uzyskać kwalifikacje do rozpoznawania objawów zaburzeń w zachowaniu i uczeniu się oraz umiejętności do prowadzenia zajęć terapeutycznych z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Edukacja i opieka nad małym dzieckiem

  Pedagogika

  Ateneum

  Celem tej specjalności jest przygotowanie do pracy z dziećmi do 6 roku życia w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu żłobek, klubiki małego dziecka, także w przedszkolach, punktach przedszkolnych.

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

  Pedagogika

  Ateneum

  Specjalność na studiach drugiego stopnia daje wiedzę niezbędną do swobodnego posługiwania się teoriami pedagogicznymi we własnej praktyce zawodowej, samorozwoju, kształtuje umiejętności dokonywania trafnych ocen i formułowania sądów.

  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna dziecka ze specjalnymi potrzebami

  Pedagogika

  Ateneum

  Ukończenie tej specjalności daje absolwentowi prawo do ubiegania się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela przedszkola, klas 0-III szkoły podstawowej. Daje także wiedzę i umiejętności do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnymi

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z językiem angielskim

  Pedagogika

  Ateneum

  Specjalność daje możliwość pracy w charakterze nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej oraz nauczyciela języka angielskiego na tym poziomie edukacji

  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia

  Ocena śr.4.7 / 6.0

  Liczba ocen 3

  http://ww.trojmiasto.pl
 • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z logopedią

  Pedagogika

  Ateneum

  Absolwent w wyniku ukończenia studiów i odbycia praktyk pedagogicznych posiadają odpowiednie przygotowanie i umiejętności do pracy w charakterze nauczyciela rozpoznającego problemy logopedyczne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym, w klasach I-III.

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia

  Ocena śr.4.7 / 6.0

  Liczba ocen 3

  http://ateneum.edu.pl
 • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną

  Pedagogika

  Ateneum

  Celem tej specjalności jest przygotowanie wykwalifikowanego nauczyciela do pracy z dziećmi w przedszkolu i w klasach 0-III szkoły podstawowej.

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • Opieka nad ludźmi starszymi

  Pedagogika

  Ateneum

  Celem specjalności jest zdobycie przez studentów, przyszłych opiekunów osób starszych, wiedzy oraz umiejętności w zakresie kompleksowego i specjalistycznego działania oraz usług ukierunkowanych na zaspokajanie różnorakich potrzeb osób w wieku podeszłym.

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • Pedagogika dorosłych i aktywizacja ludzi starszych

  Pedagogika

  Ateneum

  Celem specjalności jest pogłębienie przez studentów wiedzy niezbędnej w działaniach podejmowanych w różnych środowiskach zajmujących się edukacją dorosłych i aktywizacją [zawodową, artystyczną, sportową i in.] osób starszych.

  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Pedagogika dorosłych i zarządzanie zasobami ludzkimi

  Pedagogika

  Ateneum

  Celem specjalności jest pogłębienie przez studentów wiedzy niezbędnej w działaniach podejmowanych w różnych środowiskach zajmujących się edukacją dorosłych. Specjalność ta daje możliwość zdobycia interdyscyplinarnej wiedzy.

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
 • Pedagogika ogólna

  Pedagogika

  Ateneum

  Specjalność przygotowuje do aktywności w różnych obszarach działalności edukacyjnej w szkolnictwie, w agendach rządowych, jednostkach samorządu terytorialnego oraz stowarzyszeniach i fundacjach.

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia

  Ocena śr.4.7 / 6.0

  Liczba ocen 3

  http://ateneum.edu.pl
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

  Pedagogika

  Ateneum

  Absolwenci posiadają umiejętności i uprawnienia nauczyciela-wychowawcy do pracy: w domach dziecka, bursach i internatach, świetlicach szkolnych, koloniach i półkoloniach, obozach, ośrodkach wczasów dziecięcych, hospicjach, prewentoriach, sanatoriach itd.

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia

  Ocena śr.4.7 / 6.0

  Liczba ocen 3

  http://www.ateneum.edu.pl
 • Pedagogika rewalidacyjna z wczesnym wspomaganiem rozwoju

  Pedagogika

  Ateneum

  Studenci zdobędą wiedzę z zakresu organizowania wczesnej pomocy dzieciom zagrożonym nieprawidłowym rozwojem oraz dzieciom z niepełnosprawnością.

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia

  Ocena śr.4.7 / 6.0

  Liczba ocen 3

  http://ateneum.edu.pl
 • Pedagogika rodziny

  Pedagogika

  Ateneum

  Specjalność poszerza wiedzę uzyskaną na studiach I st. dotyczącą pracy poradniczej i mediacyjnej w sądownictwie, w placówkach edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych resortu edukacji, w środowisku otwartym, w ośrodkach i domach pomocy społecznej.

  • - stacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia
  • - niestacjonarne magisterskie uzupełniające - studia II stopnia

  Ocena śr.4.7 / 6.0

  Liczba ocen 3

  http://ateneum.edu.pl
 • Resocjaizacja z terapią uzależnień

  Pedagogika

  Ateneum

  Nauka trwa 3 lata (6 semestrów) i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata. Zadaniem specjalności jest przygotowanie wykwalifikowanych pedagogów resocjalizacyjnych.

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • Resocjalizacja z socjoterapią

  Pedagogika

  Ateneum

  Nauka trwa 3 lata (6 semestrów) i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata. Zadaniem specjalności jest przygotowanie wykwalifikowanych pedagogów resocjalizacyjnych.

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia
 • Wychowanie przedszkolne z kształtowaniem artystycznym dziecka

  Pedagogika

  Ateneum

  Celem tej specjalności jest przygotowanie do pracy w przedszkolu, szczególnie w przedszkolach o profilu artystycznym. Specjalność przygotowuje także do wspomagania dzieci w rozwijaniu uzdolnień, wprowadzenie ich w świat wartości estetycznych.

  • - stacjonarne licencjackie - studia I stopnia
  • - niestacjonarne licencjackie - studia I stopnia

Wydarzenia

Forum Nauka

Najczęściej czytane