Wydarzenie

Metropolitalny kongres rewitalizacji

UWAGA! Impreza już się odbyła

data:
5 - 6 października 2017
miejsce:

Europejskie Centrum Solidarności  mapa

adres:
Gdańsk, pl. Solidarności 1
bilety:
wstęp wolny - szczegóły w opisie

Zapraszamy Państwa do udziału w Kongresie Rewitalizacji "Od założeń polityki do społecznej zmiany. Rewitalizacja w działaniu", który odbędzie się w dniach 5-6 października br. w Gdańsku. W przedsięwzięciu uczestniczyć będą zarówno teoretycy - przedstawiciele różnych dyscyplin nauki, jak i praktycy rewitalizacji - pracownicy samorządowi, projektanci, prawnicy, aktywiści miejscy, działacze społeczni, a ponadto przedsiębiorcy.Rewitalizacja jest wieloetapowym i rozciągniętym w czasie procesem. Skuteczność rewitalizacji, a więc osiągnięcie społecznej zmiany, wymaga opracowania racjonalnych założeń polityki rewitalizacyjnej w tzw. uchwale delimitacyjnej oraz gminnym programie rewitalizacji, a następnie konsekwencji w jej wdrażaniu - do czego służy wiele ustawowo określonych narzędzi (np. specjalna strefa rewitalizacji, miejscowy plan rewitalizacji, umowa urbanistyczna, dotacje remontowe, regulacje podatkowe). O wskazanych kwestiach będziemy rozmawiać podczas Kongresu.

I dnia odbędzie się sesja plenarna, w trakcie której wygłoszone zostaną wykłady. Zwieńczy je otwarta dyskusja z udziałem wszystkich uczestników. Organizatorzy dobrali tematykę wystąpień w taki sposób, żeby prezentowały one wszystkie węzłowe problemy rewitalizacji.

II dnia będą miały miejsce dwie sesje równoległe.

I DZIEŃ (Europejskie Centrum Solidarności, 5 października br.)
Sesja plenarna:

11.00-11.15 - powitanie gości i otwarcie konferencji:
• Paweł Adamowicz - Prezydent Miasta Gdańska,
• Michał Glaser - dyrektor biura Metropolii Gdański-Gdynia-Sopot,
• dr Jakub H. Szlachetko - Przewodniczący Rady Instytutu Metropolitalnego,
11.15 -13.00 - wystąpienia:
• prof. UKSW, dr hab. Irena Lipowicz, Aksjologiczne uzasadnienie prawnej regulacji rewitalizacji,
• Paweł Orłowski, Pomiędzy tezami a projektem ustawy. Jak formułowała się koncepcja prawnej regulacji rewitalizacji,
• dr Jakub H. Szlachetko, Przestrzenna czy społeczna? Jaki charakter prawny ma rewitalizacja, o której mowa w obowiązującej ustawie,
• dr Justyna Przywojska, Nastroje wokół rewitalizacji w Polsce. Komunikat
z badań w samorządzie gminnym,
• Wojciech Kłosowski, Diagnoza rewitalizacyjna - jak przebrnąć przez labirynt?,
13.00-14.00 - przerwa kawowa,
14.00-16.00 - wystąpienia:
• Hanna Gill-Piątek, Czemu jest tak źle, skoro jest tak dobrze? O nowych barierach w inkluzji społecznej na obszarach rewitalizacji,
• Krzysztof Herbst, Rewitalizacja jako aktywizacja społeczna,
• Ewa Pielak, Partycypacja społeczna - ustawowy przepis czy codzienność?,
• Paulina Kremer, Po co nam ekonomia społeczna? Rewitalizacja przestrzeni gospodarczej,
16.00-17.00 - debata publiczna "Ile gentryfikacji w rewitalizacji?",
• moderator: prof. UG, dr hab. Iwona Sagan.

II DZIEŃ (6 października br.)
I sesja równoległa

9.15-11.00 - panel "Panel prawniczy",
11.15-13.00 - panel "Planowanie przestrzenne w rewitalizacji",
13.00-15.00 - spacer studyjny.
II sesja równoległa
9.15-11.00 - panel "Włączenie społeczne w rewitalizacji",
11.15-13.00 - panel "Komunikacja i partycypacja społeczna",
13.00-15.00 - spacer studyjny.
Szczegółowa agenda będzie rozsyłana w nieprzekraczalnym terminie do
końca sierpnia 2017 r.


RADA PROGRAMOWA
arch. Edyta Damszel-Turek - dyrektor Biura Rozwoju Gdańska, projektant wiodący w pracach nad Studium Koncepcji Regulacji Estetyki Miasta (KREM), absolwentka Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Gdańskiej, od ponad dekady związana z projektowaniem i zarządzaniem przestrzenią Gdańska; Koordynator Programu Operacyjnego Przestrzeń Publiczna.

Michał Glaser - ekonomista, politolog, dyrektor Biura Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, absolwent m.in. Instytut d'Etudes Politiques w Lyonie oraz w College of Europe w Brugii.

Hanna Gill-Piątek - ekspertka w zakresie rewitalizacji, działaczka społeczna, publicystka. Obecnie prowadzi Wydział Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. W 2015 r. z ramienia Instytutu Rozwoju Miast prowadziła szkolenia i doradztwo w programie Modelowa Rewitalizacja Miast. W latach 2014-2016 pracowała w Urzędzie Miasta Łodzi prowadząc na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju projekt pilotażowy przygotowujący Łódź do procesu rewitalizacji, którego efektem jest pierwsze w Polsce Centrum Wiedzy o tej tematyce. Od 2005 działa w ruchach miejskich, członkini Kongresu Ruchów Miejskich, w latach 2011-2014 prowadziła Świetlicę Krytyki Politycznej w Łodzi.

Przemysław Kluz - socjolog i przedsiębiorca społeczny, członek Gdańskiej Fundacji Inicjatyw Społecznych, redaktor naczelny lokalnego portalu informacyjnego MojaOrunia.pl, zarządza Domem Sąsiedzkim "Gościnna Przystań" na gdańskiej Oruni, zaangażowany w działania zachęcające mieszkańców dzielnicy Orunia do partycypacji w rozwiązywaniu problemów zarówno społecznych, jak i przestrzennych oraz architektonicznych.

Prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens - architekt i urbanista, kierownik Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego Politechniki Gdańskiej, prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz wiceprezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Planistów Miejskich i Regionalnych (ISOCARP), prowadzi działalność projektową i doradczą m.in. z zakresu planowania i realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz transformacji zdegradowanych struktur miejskich.

dr hab. Irena Lipowicz, prof. UKSW - prawnik, kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego UKSW, były Rzecznik Praw Obywatelskich, otrzymała liczne wyróżnienia zawodowe, m.in. nagrodę PSOU za zasługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, autorka wielu publikacji z zakresu samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego. Urszula Niziołek-Janiak - radna Rady Miejskiej Łodzi, przewodnicząca Komisji ds. Rewitalizacji Miasta oraz wiceprzewodnicząca Komisji Planu Przestrzennego, Budownictwa, Urbanistyki i Architektury, absolwentka Wydziału Wzornictwa Przemysłowego Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, członek zespołu projektowego Mia100 Kamienic.

Paweł Orłowski - prawnik, były podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, były wiceprezydent Sopotu, obecnie członek Zarządu Województwa Pomorskiego.

dr Justyna Przywojska - ekonomistka, adiunkt w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego, specjalista w zakresie samorządowego zarządzania publicznego, lokalnej polityki społecznej, rozwoju i rewitalizacji miast. Autorka i współautorka 50 publikacji naukowych. Od 10 lat wykonawca projektów badawczych w obszarze samorządności terytorialnej i problemów społecznych. dr hab. Iwona Sagan, prof. UG - geograf, kierownik Katedry Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego, koordynator Centrum Doskonałości RECOURSE, autorka wielu publikacji z zakresu m.in. polityki miejskiej i regionalnej oraz społeczno-ekonomicznego rozwoju obszarów metropolitalnych. dr Jakub H. Szlachetko - Przewodniczący Rady Instytutu Metropolitalnego; adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego; redaktor naczelny czasopisma pt.: "METROPOLITAN. Przegląd Naukowy".

Aleksandra Szymańska - managerka kultury, specjalistka w zakresie polityki kulturalnej, producentka wydarzeń; związana kilka lat z polskim rynkiem fonograficznym (management polskich artystów), potem mediowym (m.in. dyrektor wydawniczy w G+J Gruner + Jahr Polska); zaangażowana w niezależne projekty kulturalne; w latach 2008 - 2011 odpowiedzialna za strategię i zespół projektu Gdańsk i Metropolia - Europejska Stolica Kultury 2016; od marca 2011 dyrektorka Instytutu Kultury Miejskiej.

dr inż. arch. Gabriela Maria Rembarz - architekt, urbanista i planista, pracownik biura projektów BPBK S.A. w Gdańsku, studiowała na wydziałach architektury w Gdańsku, Warszawie, Stuttgarcie oraz Massachusetts, w pracy dydaktycznej zwolenniczka łączenia teorii z praktyką i zajęć warsztatowych, współautorka wielu publikacji, raportów i ekspertyz w zakresie rewitalizacji oraz autor licznych koncepcji urbanistyczno-architektonicznych między innymi gdańskich dzielnic.

ORGANIZATORZY Instytut Metropolitalny Organizacja ekspercka (think tank) integrująca reprezentantów różnych dyscyplin naukowych (prawa, administracji, urbanistyki), jak i profesji (prawników, urzędników) i pasji (działaczy społecznych, wolontariuszy). Jest to fundacja, organizacja pozarządowa i pozasamorządowa, której przyznano status organizacji pożytku publicznego. Prowadzi badania podstawowe i prace koncepcyjne w zakresie spraw metropolitalnych (polityk miejskich, systemów zarządzania, gospodarki przestrzennej). Więcej informacji o działalności na stronie: www.im.edu.pl

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot Powołane w 2011 roku stowarzyszenie samorządowe mające na celu zacieśnienie współpracy i doprowadzenie do harmonijnego rozwoju obszaru metropolitalnego wokół Gdańska, poprzez jak najlepsze wykorzystanie potencjału miast i gmin członkowskich, z poszanowaniem ich odrębności i specyfiki. W ramach OMG-G-S działa 57 samorządów, obejmujące łącznie obszar o powierzchni blisko 5,2 tys km², zamieszkałe przez 1,45 mln mieszkańców. Więcej informacji o działalności na stronie: www.metropoliagdansk.pl

Biuro Rozwoju Gdańska Wydzielona w 1999 roku jednostka organizacyjna Urzędu Miasta Gdańska skupiająca grono specjalistów z zakresu m.in. urbanistyki, architektury oraz inżynierii miejskiej. Przedmiotem działalności Biura jest realizowanie zadań dotyczących kształtowania polityki przestrzennej, ładu i zrównoważonego rozwoju przestrzennego miasta, w tym sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowań planistycznych oraz studiów ogólnomiejskich (obecnie trwają prace nad Gdańskimi Przestrzeniami Lokalnymi, Gdańskim Standardem Ulicy Miejskiej oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska). Biuro Rozwoju Gdańska przygotowuje, koordynuje i prowadzi rewitalizację terenów zdegradowanych - sporządziło Gminny Program Rewitalizacji oraz koordynuje proces jego wdrażania. Więcej informacji o działalności na stronie: www.brg.gda.pl
Informacja o biletach:
ZGŁOSZENIA I OPŁATY
Udział w Kongresie Rewitalizacji prosimy zgłaszać na adres mejlowy:
konferencje@im.edu.pl
W zgłoszeniu prosimy wskazać ewentualny temat wystąpienia. Udział w konferencji jest nieodpłatny.
Google - uniwersum wolności czy opresji

10 listopada 2017 (piątek) godz. 09:00

targi, konferencje
Pomorskie Eko Forum

21 - 22 listopada 2017

targi, konferencje
Dodaj zdjęcie

Opinie

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

Klikając "wyślij", akceptujesz regulamin dodawania opinii.
13.10.2017 wprowadzono zmiany w regulaminie.
zamknij

Sprawdź się

Poziom:

Głowica w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym to: