• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Dwoje kandydatów na rektora Politechniki Gdańskiej

Wioleta Stolarska
5 marca 2024, godz. 08:00 
Opinie (77)
Dwoje kandydatów na stanowisko rektora Politechniki Gdańskiej. Wybory 12 marca. Dwoje kandydatów na stanowisko rektora Politechniki Gdańskiej. Wybory 12 marca.

12 marca wybrany zostanie nowy rektor Politechniki Gdańskiej na kadencję 2024-2028. O stanowisko ubiega się dwoje kandydatów: dotychczasowy rektor prof. Krzysztof Wilde oraz prof. Anna Dołęga, kierowniczka Katedry Chemii Nieorganicznej. Rektora wybierze 117 elektorów.Którego z kandydatów na stanowisko rektora Politechniki Gdańskiej popierasz?

O stanowisko rektora Politechniki Gdańskiej ubiegać się będą (według kolejności alfabetycznej nazwisk):
 • prof. Anna Dołęga, kierowniczka Katedry Chemii Nieorganicznej na Wydziale Chemicznym PG.
 • prof. Krzysztof Wilde, czł. koresp. PAN, który pełni funkcję rektora PG od 2019 r. i wywodzi się z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska PG.

Ostateczną listę kandydatów ogłosiła Uczelniana Komisja Wyborcza.

Wybory rektora Politechniki Gdańskiej odbędą się we wtorek, 12 marca, o godz. 11:00. O wyborze rektora zdecyduje 117 elektorów, czyli trzykrotność składu senatu uczelni. Reprezentują oni trzy grupy akademickie - profesorów, pracowników Politechniki Gdańskiej oraz doktorantów i studentów. By wygrać wybory, trzeba uzyskać bezwzględną większość.

Nowy (stary) rektor Uniwersytetu Gdańskiego wybrany. Był jedynym kandydatem Nowy (stary) rektor Uniwersytetu Gdańskiego wybrany. Był jedynym kandydatem
- Kandydaci na stanowisko rektora PG przedstawią swoje programy wyborcze na otwartym zebraniu informacyjnym 6 marca br. (środa) o godz. 11:00 w Auli PG. W zebraniu informacyjnym mogą uczestniczyć - oprócz elektorów - również inne zainteresowane osoby spośród społeczności akademickiej uczelni. Przewidziana jest również możliwość zadawania pytań do kandydatów - informuje uczelnia.
Co znalazło się w programach wyborczych kandydatów?


Zmiany w statucie i decentralizacja uczelniProf. Anna Dołęga za jedną z najważniejszych koncepcji w swoim programie wskazuje możliwość dokonania zmian w statucie, który ustanowi tryb powoływania i odwoływania organów uczelni, zmierzających do demokratyzacji i decentralizacji uczelni.

- Ta idea opiera się na przekonaniu o istotnej roli aktywnego udziału pracowników i studentów w procesie decyzyjnym. Pragnę, aby nie tylko głosowanie, ale również zaangażowanie w publiczną debatę stało się fundamentem podejmowania decyzji, tworzenia polityki rozwoju i kształtowania przyszłości naszej uczelni. Wierzę, że taka otwarta i współuczestnicząca struktura przyczyni się do lepszego zrozumienia różnorodnych perspektyw społeczności akademickiej oraz do podejmowania bardziej adekwatnych decyzji, które będą służyły naszej wspólnej misji edukacyjnej - przekonuje.
Podkreśla, że jednym z priorytetów będzie kontynuacja prowadzenia badań naukowych, zamierza też zabiegać o możliwość rozwoju kadry dydaktycznej i promować ideę wprowadzania elastycznych harmonogramów zajęć, umożliwiających studentom pracę w trakcie odbywania studiów II stopnia. Zamierza również zabiegać o dotację na powiększanie puli miejsc w akademikach czy rozwijać programy mentorskie wśród studentów.

Progi punktowe w rekrutacji do szkół średnich. Jakie były? Progi punktowe w rekrutacji do szkół średnich. Jakie były?
Planuje stworzyć wraz z prorektorami system rekrutacji pracowników wszystkich szczebli oraz system powiązania zakresu obowiązków i charakteru stanowiska pracy z wysokością wynagrodzenia.

- Zobowiązuję się do aktywnego przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji w miejscu pracy, niezależnie od płci, rasy, wyznawanej religii, orientacji seksualnej, wieku czy niepełnosprawności - czytamy w programie.

Budowanie "przyjaznej Politechniki"Obecny rektor prof. Krzysztof Wilde przekonuje, że kandyduje, by kontynuować misję, którą powierzono mu w czerwcu 2019 r. Podkreśla, że przez ostatnie 4 lata m.in. Politechnika Gdańska uzyskała status uczelni badawczej, świadectwem bardzo dobrej współpracy pomiędzy władzami rektorskimi i dziekańskimi jest też między innymi wzorowa realizacja prac na rzecz ewaluacji dyscyplin naukowych. Również proces pospiesznego łączenia wydziałów OiO oraz Mechanicznego został wstrzymany zgodnie z zapowiedzią. W wyniku wspólnych działań PG, UG i GUMed we wrześniu 2020 oficjalnie powstał Związek Uczeni im. Daniela Fahrenheita (Uczelnie Fahrenheita), który już przyniósł istotne korzyści. Powstało Centrum Nowoczesnej Edukacji (CNE) - jednostka przygotowała bogatą ofertę szkoleń i doradztwa ukierunkowanego na doskonałość dydaktyczną.

- Każdy członek wspólnoty Uczelni powinien mieć możliwość rozwoju i osiągnięcia satysfakcji z pracy oraz dobrze czuć się na terenie kampusu. Prace w kolejnych czterech latach powinny być w dużej mierze ukierunkowane na budowanie Przyjaznej Politechniki - przyjaznej dla pracowników, doktorantów, studentów, absolwentów i osób z otoczenia społeczno-gospodarczego, choć zarazem ambitnej i konkurencyjnej - przekonuje.
Nowy ranking szkół średnich 2024 Trojmiasto.pl Nowy ranking szkół średnich 2024 Trojmiasto.pl
Główne punkty jego programu wyborczego 2024-2028 to m.in.
 • kontynuacja prac nad elastycznymi programami studiów umożliwiającymi dostosowywanie realizowanych zajęć do potrzeb studentów czy wprowadzenie możliwości zatrudniania studentów starszych lat do prowadzenia lub współprowadzenia zajęć dydaktycznych;
 • zachowanie statusu uczelni badawczej w drugiej edycji programu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza;
 • modyfikacja zasad oceny pracownika naukowego i dydaktycznego, uzupełnienie ankiety oceny o elementy eksperckie i inne, konsultacja ankiety z pracownikami uczelni;
 • opracowanie i wdrożenie ścieżki kariery dydaktyczno-wdrożeniowej dedykowanej osobom pracującym głównie dla przemysłu (możliwość zastępowania osiągnięć publikacyjnych osiągnięciami związanymi z pozyskiwaniem badań zleconych, ekspertyz lub innych działań innowacyjnych);
 • działania na rzecz zwiększenia funduszu płac wszystkich pracowników i rozwój Centrum HR: kontynuacja wdrażania kompleksowego programu wspierającego rozwój kompetencji i zapewnienia dobrostanu pracowników (bogata oferta szkoleń, onboarding dla nowych pracowników, indywidualny coaching, pogotowie językowe itp.);
 • programy wspierające pracowników w trudnych sytuacjach życiowych i zawodowych (Biuro Praw, Wartości Akademickich i Równego Traktowania, możliwość indywidualnych konsultacji ze specjalistami i inne);
 • kontynuacja prac zmierzających do utworzenia Uczelni Fahrenheita;
 • utworzenie Centrum Obsługi Biznesu (kompleksowa obsługa podmiotów zlecających Uczelni prace B+R, ekspertyzy i inne usługi innowacyjne);
 • realizacja kompleksowego remontu Gmachu Sobieski PG na cele dydaktyczne, biznesowe i potrzeby organizacji studenckich czy budowa infrastruktury laboratoryjnej służącej projektom pozyskanym w Krajowym Planie Odbudowy;
 • budowa hali sportowo-widowiskowej z towarzyszącymi dwoma kortami tenisowymi
 • zagospodarowanie terenu głównego kampusu pomiędzy budynkami WEIA, WIMiO i WILiŚ z usunięciem części płotu przy ulicy Traugutta;
 • zwiększenie wsparcia dla rozwoju naukowego studentów, w tym na działalność kół naukowych;
 • rozszerzanie zakresu działań i usług wspierających zdrowie psychiczne studentów;
 • kontynuacja modernizacji akademików w celu poprawy komfortu mieszkania i racjonalizacji kosztów utrzymania.

Rekrutacja uzupełniająca na studia. Gdzie są wolne miejsca, jak aplikować? Rekrutacja uzupełniająca na studia. Gdzie są wolne miejsca, jak aplikować?

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (77)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Fizjoterpia Pediatryczna

250 zł
warsztaty, konferencja

Science Cafe. Przyszłość zapisana w genach? Epigenetyka w skali

20 zł
wykład, sesja naukowa, warsztaty

Student Maritime Conference 2024

60 - 480 zł
konferencja

Sprawdź się

Sprawdź się

Wybierz poziom

Jakiego pierwiastka jest najwięcej w powietrzu?

 

Najczęściej czytane