stat
Wydarzenie już się odbyło
PATRONAT

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Człowiek w obliczu prawa

Konferencja poświęcona zawiłym relacjom człowieka w obliczu proponowanych regulacji prawnych, wyznaczających ramy podejmowanych profesjonalnych oddziaływań.

Człowiek funkcjonując w rzeczywistości społecznej styka się z różnego rodzaju przejawami i konsekwencjami prawa. Stojąc w jego obliczu pełnimy też różne role - człowieka, obywatela, przedstawiciela konkretnej grupy zawodowej czy też role te zostają nam nadane przez wymiar sprawiedliwości jako sprawcy, ofierze czy świadkowi. Złożoność i wielość problemów z jakimi musi się człowiek zmierzyć z różnymi obliczami prawa sprawia, że rośnie liczba zagadnień, problemów czy też konsekwencji tej interakcji implikując konkretne wyzwania na gruncie nauki i praktyki. Tym samym nauki społeczne stanowią płaszczyznę tworzenia różnego rodzaju teorii i rozwiązań praktycznych zmierzających do wyjaśnienia zawiłych zależności pomiędzy człowiekiem a prawem.

Rezultatem tych mariaży stają się bardzo często różnego rodzaju konkretne rozwiązania znajdujące zastosowanie w wymiarze sprawiedliwości ale także m.in. w obszarze profilaktyki czy zdrowia człowieka. Ta wielość wątków, z którymi zmaga się konkretny człowiek, jak i poszczególne instytucje (policja sądy, prokuratury, więziennictwo, kuratela sądowa czy oddziały psychiatrii sądowej)
wymaga integracji i uporządkowania, tworząc przestrzeń do wymiany poglądów, dyskusji. Okres, ku temu jest szczególny albowiem sto lat temu zaczęła się tworzyć historia polskiej Służby Więziennej, Kurateli Sądowej i Policji.

W tym jakże szczególnym okresie chcielibyśmy pochylić się nad rolą i funkcją tych instytucji w kształtowaniu wiedzy o mechanizmach funkcjonowania człowieka w rzeczywistości społecznej.

Innymi słowy, celem konferencji jest integracja wiedzy różnych dyscyplin naukowych oraz wypracowanych przez nie rozwiązań praktycznych, które mogą pomóc w zrozumieniu skomplikowanych relacji, problemów i konsekwencji wynikających z interdyscyplinarności omawianych zagadnień. Mamy nadzieję, że konferencja stanie się przestrzenią dyskusji i wymiany doświadczeń polskich oraz zagranicznych naukowców i praktyków, pokazując na ile rzeczywistość społeczna kreuje podobieństwa bądź różnice w proponowanych rozwiązaniach.

W pierwszym dniu konferencji przeprowadzone zostaną trzy panele dyskusyjne, których celem jest podjęcie najbardziej trudnych i złożonych problemów obserwowanych i podnoszonych przez pracowników instytucji (psychologów, psychiatrów, kuratorów, pedagogów, psychoterapeutów, wychowawców, prawników i przedstawicieli innych grup zawodowych), których podmiotem zainteresowania są osoby będące w konflikcie z prawem.

Harmonogram

24 października 2019


8:00 Rejestracja uczestników od godziny 8:00 - Hall główny WNS poziom 200
9:00 - 9:30 Otwarcie konferencji - Aula S204

Wykłady plenarne - Aula S204
9:30 - 10:00 Prof. Elena Azaola Garrido - Juvenile violence crimes in Mexico
10:00 - 10:30 Prof. Cliff Roberson - Juvenile Justice: Yesterday and Today
10:30 - 11:00 Prof. Arthur Hartman - Radicalization and De-Radicalization in German prisons
11:00 - 11:30 Przerwa na kawę/herbatę - sala C 110

Wykłady plenarne - Aula S204
11:30 - 12:00 Prof. Lidia Cierpiałkowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) - Czynniki ryzyka wiktymizacji więźniów w zakładach karnych
12:00 - 12:30 Prof. Marek Konopczyński - Kryzys resocjalizacji
12:30 - 13:00 Prof. Wiesław Ambrozik - O konieczności uspołecznienia systemu profilaktyki społecznej i resocjalizacji
13:00 - 13:30 Przerwa na kawę/herbatę - sala C 110

---

13:30 - 15:00 Sesje równoległe

Sesja 1
Kryminologiczne aspekty przestępstw - Sala C 109
Prowadzenie: prof. Iwona Grzegorzewska


1. Woźniakowska- Fajst, D. (UW/Instytut Nauk Prawnych PAN) - Kariery kryminalne nieletnich dziewcząt - różne modele powrotności
2. Kotowska, J., Bolechała, F. (Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie/ Zakład Medycyny Sądowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego) - Samobójstwo poagresyjne czy samobójstwo rozszerzone? Studium przypadku.
3. Koralewska-Samko, J., Koralewska, M. (UG/SWPS Sopot) - Ocena moralna zachowań karalnych oraz dozwolonych prawnie funkcjonariuszy policji.
4. Główczewska, J. (UG) - Osoba stosująca przemoc domową - kontrolująca emocje czy może kontrolowana przez emocje? Rozważania na temat funkcjonowania emocjonalnego sprawców przemocy domowej.
5. Klimczak, J. (Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski) - Etiologia przestępstw przeciwko mieniu - w poszukiwaniu odpowiedzi
6. Guziński, B. (Akademia Sztuki Wojennej) - Ochrana prawna i instytucjonalna seniorów jako ofiar oszustw metodą "na wnuczka"

Sesja 2 - Wyzwania resocjalizacji Sala C 110
Prowadzenie: dr Maria Gordon


1. Prof. Królikowska, J. (UW) - Sprawiedliwość kary w opinii kuratorów sądowych
2. Szykut, M. - Transformacje probacji w Europie - założenia metodologiczne projektu badawczego
3. Sygit-Kowalkowska, E.(Instytut Psychologii UKW) - Dobrostan psychofizyczny w pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej. Analiza i refleksje z badań.
4. Storch, Ł., Świeboda-Storch, U. (Sąd Rejonowy w Koszalinie/Uniwersytet
Wrocławski) - Odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego szansą na resocjalizację w kontekście pedagogiki społecznej w szczególności środowiska społecznego
5. Markiewicz, I., Pilszyk, A., Kudlak, G. (Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie) -Psychologiczne czynniki zachowań agresywnych u pacjentów oddziałów psychiatrii sądowej
6. Dudzik-Moczulska, B. (Zakład Karny w Krzywańcu) - Skazany na zmianę- podstawowe aspekty terapii uzależnień prowadzonej w warunkach izolacji penitencjarnej z perspektywy 11 lat funkcjonowania Działu Terapeutycznego Zakładu Karnego w Krzywańcu
7. Serragiotto, S, Miklósi, M., Rawat, S., Sharma, S., Piotrowski, A. (Società Italiana di Psicologia Penitenziaria, Padova, Italy/ University of Debrecen, Hungary/ Military MIND Academy, Pune, India/University of Gdansk, Poland) - Prisoner's Adult Education in Italy, Hungary, India and Poland

---

Wykład plenarny Aula S204
15:15 - 15:45 Prof. Jerzy Zajadło - Czy prawo powinno być piękne?
16:00 - 17:00 Przerwa obiadowa - polowanie na grubego zwierza i poszukiwanie owoców ziemi - Sala C 110

Wykłady plenarne Aula S 204
17:00 - 17:30 Prof. Piotr Chomczyński, Roger S. Guy (Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania IS UŁ/Department of Criminal Justice, State University of New York at Oswego, USA) - Juvenile Work in Mexican Drug Trafficking Organizations (DTO). The Use of Collective Trajectory Concept.

17:30 - 18:00 Prof. Jarosław Utrat-Milecki (UW) - Człowiek wobec pewności, celowości i sprawiedliwości prawa karnego
18:00 - 18:30 Prof. Mariusz Sztuka (UJ) - Pedagog a realia interwencji prawnokarnej. Powinowactwo - niechciane? konieczne? niemożliwe?

Zakończenie i podsumowanie 1 dnia konferencji

25 października 2019

8:00 Rejestracja uczestników od godziny 8:00 - Hall główny WNS poziom 200

Panele dyskusyjne

9:00 - 10:30 Kuratela sądowa - Sala C 105
Diagnoza sądowa i penitencjarna oraz zastosowanie środków zabezpieczających - Sala C 109
Prowadzący: Prof. P. Chomczyński, dr M. Szykut
Prof. B. Pastwa-Wojciechowska, mgr I. Markiewicz
10:30 - 11:00 Przerwa na kawę/herbatę sala C 110

Wykłady plenarne Aula S 204
11:00 - 11:30 Marcus Hoo - Knife and drug crime young people
11:30 - 12:00 Prof. Yevgen Barash - Aktualne problemy ochrony praw człowieka w konflikcie z prawem na Ukrainie
12:00 - 12:30 Robert Cotterell - How does school exclusion lead to a life crime and at what social and financial cost?
12:30 - 13:00 Przerwa na kawę/herbatę sala C 110

---

13:00 - 15:00 Sesje równoległe

Sesja 3 - Środki zabezpieczające - Sala C 109
Prowadzenie: prof. Beata Pastwa- Wojciechowska


1. Walento-Nowacka, A. (Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim) - Profesjonalna ocena ryzyka ponowienia czynów z użyciem przemocy z zastosowaniem narzędzi HCR20 i SAPROF na przykładzie przypadku klinicznego
2. Dawidziuk, E. (Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich) - Aktualne problemy dotyczące izolacji postpenalnej w kontekście Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie.
3. Borowski M. (Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia) - Ustawa o "bestiach" z perspektywy biegłego
4. Więcek-Durańska, A. (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie) - Orzecznictwo i wykonanie środka zabezpieczającego wobec sprawców przestępstw seksualnych wykazujących zaburzenia preferencji seksualnych

Sesja 4 - Problematyka przestępczości nieletnich - Sala C 110
Prowadzenie: prof. Piotr Chomczyński


1. Nowakowski, K., Bylina, W. (Akademia Ignatianum w Krakowie) - Struktura samooceny u nieletnich chłopców z cechami psychopatii
2. Grzegorzewska, I., Pastwa- Wojciechowska, B. (UZ/UG) - Nadmierny optymizm czy nieuzasadniony pesymizm w procesie oceny szacowania ryzyka powrotności do przestępstwa seksualnego przez nieletnich
3. Walento-Nowacka, A., Banasik, M ( Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim/SWPS Katowice) - Interdyscyplinarne podejście w procesie oceny i monitorowania ryzyka przemocy u nieletniego pacjenta oddziału psychiatrii sądowej - współpraca lekarza psychiatry i psychologa.
4. Lewandowska A. J. (Uniwersytet w Białymstoku) - Świadomość nieletnich dotycząca popełnionych przez nich czynów karalnych - wstęp do badań
5. Szulc, M., Pastwa-Wojciechowska, B. (UG) - Portrety psychologiczne i motywy sprawców school shooting w USA

---

15:00 Przerwa obiadowa - myślał indyk o niedzieli a na talerz warzywa ścieli sala C 110
16:00 - 16:30 Podsumowanie 2 dnia konferencji i uroczyste zakończenie - Aula S204


Panele dyskusyjne:
1. Forum Terenowych Rad ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym
2. Forum poświęcone problematyce diagnozy sądowej i penitencjarnej
3. Forum dyskusyjne poświęcone problematyce realizacji środków zabezpieczających w Polsce

W części naukowej konferencji uczestnicy będą mogli zapoznać się z doświadczeniami i badaniami uznanych specjalistów ze świata oraz Polski, ale także zachęcamy do zgłaszania własnych wystąpień. Prosimy o nadsyłanie abstraktów do dnia 1.09.

Proponowane grupy tematyczne:

1. Etiologia zachowań przestępczych w ujęciu różnych dyscyplin naukowych
2. Dziecko w postępowaniu sądowym - ograniczenia, wyzwania
3. Zastosowanie wiedzy psychologicznej i psychiatrycznej w sądowo-penitencjarnych obszarach opiniodawczych.
4. Sprawcy przestępstw seksualnych - diagnostyczne i terapeutyczne możliwości oraz wyzwania
5. Metody szacowanie ryzyka ponownego popełnienia czynu zabronionego
6. Resocjalizacja, oddziaływania psychokorekcyjne, terapia - ocena ich efektywności w kontekście podejmowanych działań
7. Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania kurateli sądowej
8. Misja, stres czy wypalenie zawodowe - specyfika pracy z człowiekiem naruszającym normy prawne

---

Patroni merytoryczni i medialni:

Sponsor Główny - Energa S.A.
Prezydent Miasta Gdańska
Burmistrz Miasta Lębork
Rzecznik Praw Obywatelskich
Rzecznik Praw Pacjenta
Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku
Służba Więzienna
Polska Kuratela Sadowa
Komitet Nauk Pedagogicznych PAN
Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sadowych
Radio Gdańsk
Trojmiasto.pl

Opinie

Dodaj opinię
Walczymy z przemocą słownąKasujemy opinie obraźliwe i nie na temat

Dodaj opinię

Odpowiedz

Dodając opinię akceptujesz regulamin dodawania opinii.
Administratorem Twoich danych osobowych jest Trojmiasto.pl Sp. z o.o.. Szczegóły przetwarzania danych znajdują się w polityce prywatności.

zamknij

Sprawdź się

Wybierz poziom

Gdańsk to stolica województwa: