stat
Wydarzenie już się odbyło
PATRONAT

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Człowiek w obliczu prawa

Konferencja poświęcona zawiłym relacjom człowieka w obliczu proponowanych regulacji prawnych, wyznaczających ramy podejmowanych profesjonalnych oddziaływań.

BioTech Daily

gru 12

czwartek, godz. 10:00 - 17:00

Gdańsk,
Wstęp wolny
Człowiek funkcjonując w rzeczywistości społecznej styka się z różnego rodzaju przejawami i konsekwencjami prawa. Stojąc w jego obliczu pełnimy też różne role - człowieka, obywatela, przedstawiciela konkretnej grupy zawodowej czy też role te zostają nam nadane przez wymiar sprawiedliwości jako sprawcy, ofierze czy świadkowi. Złożoność i wielość problemów z jakimi musi się człowiek zmierzyć z różnymi obliczami prawa sprawia, że rośnie liczba zagadnień, problemów czy też konsekwencji tej interakcji implikując konkretne wyzwania na gruncie nauki i praktyki. Tym samym nauki społeczne stanowią płaszczyznę tworzenia różnego rodzaju teorii i rozwiązań praktycznych zmierzających do wyjaśnienia zawiłych zależności pomiędzy człowiekiem a prawem.

Rezultatem tych mariaży stają się bardzo często różnego rodzaju konkretne rozwiązania znajdujące zastosowanie w wymiarze sprawiedliwości ale także m.in. w obszarze profilaktyki czy zdrowia człowieka. Ta wielość wątków, z którymi zmaga się konkretny człowiek, jak i poszczególne instytucje (policja sądy, prokuratury, więziennictwo, kuratela sądowa czy oddziały psychiatrii sądowej)
wymaga integracji i uporządkowania, tworząc przestrzeń do wymiany poglądów, dyskusji. Okres, ku temu jest szczególny albowiem sto lat temu zaczęła się tworzyć historia polskiej Służby Więziennej, Kurateli Sądowej i Policji.

W tym jakże szczególnym okresie chcielibyśmy pochylić się nad rolą i funkcją tych instytucji w kształtowaniu wiedzy o mechanizmach funkcjonowania człowieka w rzeczywistości społecznej.

Innymi słowy, celem konferencji jest integracja wiedzy różnych dyscyplin naukowych oraz wypracowanych przez nie rozwiązań praktycznych, które mogą pomóc w zrozumieniu skomplikowanych relacji, problemów i konsekwencji wynikających z interdyscyplinarności omawianych zagadnień. Mamy nadzieję, że konferencja stanie się przestrzenią dyskusji i wymiany doświadczeń polskich oraz zagranicznych naukowców i praktyków, pokazując na ile rzeczywistość społeczna kreuje podobieństwa bądź różnice w proponowanych rozwiązaniach.

W pierwszym dniu konferencji przeprowadzone zostaną trzy panele dyskusyjne, których celem jest podjęcie najbardziej trudnych i złożonych problemów obserwowanych i podnoszonych przez pracowników instytucji (psychologów, psychiatrów, kuratorów, pedagogów, psychoterapeutów, wychowawców, prawników i przedstawicieli innych grup zawodowych), których podmiotem zainteresowania są osoby będące w konflikcie z prawem.

Harmonogram

24 października 2019


8:00 Rejestracja uczestników od godziny 8:00 - Hall główny WNS poziom 200
9:00 - 9:30 Otwarcie konferencji - Aula S204

Wykłady plenarne - Aula S204
9:30 - 10:00 Prof. Elena Azaola Garrido - Juvenile violence crimes in Mexico
10:00 - 10:30 Prof. Cliff Roberson - Juvenile Justice: Yesterday and Today
10:30 - 11:00 Prof. Arthur Hartman - Radicalization and De-Radicalization in German prisons
11:00 - 11:30 Przerwa na kawę/herbatę - sala C 110

Wykłady plenarne - Aula S204
11:30 - 12:00 Prof. Lidia Cierpiałkowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) - Czynniki ryzyka wiktymizacji więźniów w zakładach karnych
12:00 - 12:30 Prof. Marek Konopczyński - Kryzys resocjalizacji
12:30 - 13:00 Prof. Wiesław Ambrozik - O konieczności uspołecznienia systemu profilaktyki społecznej i resocjalizacji
13:00 - 13:30 Przerwa na kawę/herbatę - sala C 110

---

13:30 - 15:00 Sesje równoległe

Sesja 1
Kryminologiczne aspekty przestępstw - Sala C 109
Prowadzenie: prof. Iwona Grzegorzewska


1. Woźniakowska- Fajst, D. (UW/Instytut Nauk Prawnych PAN) - Kariery kryminalne nieletnich dziewcząt - różne modele powrotności
2. Kotowska, J., Bolechała, F. (Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie/ Zakład Medycyny Sądowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego) - Samobójstwo poagresyjne czy samobójstwo rozszerzone? Studium przypadku.
3. Koralewska-Samko, J., Koralewska, M. (UG/SWPS Sopot) - Ocena moralna zachowań karalnych oraz dozwolonych prawnie funkcjonariuszy policji.
4. Główczewska, J. (UG) - Osoba stosująca przemoc domową - kontrolująca emocje czy może kontrolowana przez emocje? Rozważania na temat funkcjonowania emocjonalnego sprawców przemocy domowej.
5. Klimczak, J. (Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski) - Etiologia przestępstw przeciwko mieniu - w poszukiwaniu odpowiedzi
6. Guziński, B. (Akademia Sztuki Wojennej) - Ochrana prawna i instytucjonalna seniorów jako ofiar oszustw metodą "na wnuczka"

Sesja 2 - Wyzwania resocjalizacji Sala C 110
Prowadzenie: dr Maria Gordon


1. Prof. Królikowska, J. (UW) - Sprawiedliwość kary w opinii kuratorów sądowych
2. Szykut, M. - Transformacje probacji w Europie - założenia metodologiczne projektu badawczego
3. Sygit-Kowalkowska, E.(Instytut Psychologii UKW) - Dobrostan psychofizyczny w pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej. Analiza i refleksje z badań.
4. Storch, Ł., Świeboda-Storch, U. (Sąd Rejonowy w Koszalinie/Uniwersytet
Wrocławski) - Odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego szansą na resocjalizację w kontekście pedagogiki społecznej w szczególności środowiska społecznego
5. Markiewicz, I., Pilszyk, A., Kudlak, G. (Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie) -Psychologiczne czynniki zachowań agresywnych u pacjentów oddziałów psychiatrii sądowej
6. Dudzik-Moczulska, B. (Zakład Karny w Krzywańcu) - Skazany na zmianę- podstawowe aspekty terapii uzależnień prowadzonej w warunkach izolacji penitencjarnej z perspektywy 11 lat funkcjonowania Działu Terapeutycznego Zakładu Karnego w Krzywańcu
7. Serragiotto, S, Miklósi, M., Rawat, S., Sharma, S., Piotrowski, A. (Società Italiana di Psicologia Penitenziaria, Padova, Italy/ University of Debrecen, Hungary/ Military MIND Academy, Pune, India/University of Gdansk, Poland) - Prisoner's Adult Education in Italy, Hungary, India and Poland

---

Wykład plenarny Aula S204
15:15 - 15:45 Prof. Jerzy Zajadło - Czy prawo powinno być piękne?
16:00 - 17:00 Przerwa obiadowa - polowanie na grubego zwierza i poszukiwanie owoców ziemi - Sala C 110

Wykłady plenarne Aula S 204
17:00 - 17:30 Prof. Piotr Chomczyński, Roger S. Guy (Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania IS UŁ/Department of Criminal Justice, State University of New York at Oswego, USA) - Juvenile Work in Mexican Drug Trafficking Organizations (DTO). The Use of Collective Trajectory Concept.

17:30 - 18:00 Prof. Jarosław Utrat-Milecki (UW) - Człowiek wobec pewności, celowości i sprawiedliwości prawa karnego
18:00 - 18:30 Prof. Mariusz Sztuka (UJ) - Pedagog a realia interwencji prawnokarnej. Powinowactwo - niechciane? konieczne? niemożliwe?

Zakończenie i podsumowanie 1 dnia konferencji

25 października 2019

8:00 Rejestracja uczestników od godziny 8:00 - Hall główny WNS poziom 200

Panele dyskusyjne

9:00 - 10:30 Kuratela sądowa - Sala C 105
Diagnoza sądowa i penitencjarna oraz zastosowanie środków zabezpieczających - Sala C 109
Prowadzący: Prof. P. Chomczyński, dr M. Szykut
Prof. B. Pastwa-Wojciechowska, mgr I. Markiewicz
10:30 - 11:00 Przerwa na kawę/herbatę sala C 110

Wykłady plenarne Aula S 204
11:00 - 11:30 Marcus Hoo - Knife and drug crime young people
11:30 - 12:00 Prof. Yevgen Barash - Aktualne problemy ochrony praw człowieka w konflikcie z prawem na Ukrainie
12:00 - 12:30 Robert Cotterell - How does school exclusion lead to a life crime and at what social and financial cost?
12:30 - 13:00 Przerwa na kawę/herbatę sala C 110

---

13:00 - 15:00 Sesje równoległe

Sesja 3 - Środki zabezpieczające - Sala C 109
Prowadzenie: prof. Beata Pastwa- Wojciechowska


1. Walento-Nowacka, A. (Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim) - Profesjonalna ocena ryzyka ponowienia czynów z użyciem przemocy z zastosowaniem narzędzi HCR20 i SAPROF na przykładzie przypadku klinicznego
2. Dawidziuk, E. (Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich) - Aktualne problemy dotyczące izolacji postpenalnej w kontekście Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie.
3. Borowski M. (Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia) - Ustawa o "bestiach" z perspektywy biegłego
4. Więcek-Durańska, A. (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie) - Orzecznictwo i wykonanie środka zabezpieczającego wobec sprawców przestępstw seksualnych wykazujących zaburzenia preferencji seksualnych

Sesja 4 - Problematyka przestępczości nieletnich - Sala C 110
Prowadzenie: prof. Piotr Chomczyński


1. Nowakowski, K., Bylina, W. (Akademia Ignatianum w Krakowie) - Struktura samooceny u nieletnich chłopców z cechami psychopatii
2. Grzegorzewska, I., Pastwa- Wojciechowska, B. (UZ/UG) - Nadmierny optymizm czy nieuzasadniony pesymizm w procesie oceny szacowania ryzyka powrotności do przestępstwa seksualnego przez nieletnich
3. Walento-Nowacka, A., Banasik, M ( Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim/SWPS Katowice) - Interdyscyplinarne podejście w procesie oceny i monitorowania ryzyka przemocy u nieletniego pacjenta oddziału psychiatrii sądowej - współpraca lekarza psychiatry i psychologa.
4. Lewandowska A. J. (Uniwersytet w Białymstoku) - Świadomość nieletnich dotycząca popełnionych przez nich czynów karalnych - wstęp do badań
5. Szulc, M., Pastwa-Wojciechowska, B. (UG) - Portrety psychologiczne i motywy sprawców school shooting w USA

---

15:00 Przerwa obiadowa - myślał indyk o niedzieli a na talerz warzywa ścieli sala C 110
16:00 - 16:30 Podsumowanie 2 dnia konferencji i uroczyste zakończenie - Aula S204


Panele dyskusyjne:
1. Forum Terenowych Rad ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym
2. Forum poświęcone problematyce diagnozy sądowej i penitencjarnej
3. Forum dyskusyjne poświęcone problematyce realizacji środków zabezpieczających w Polsce

W części naukowej konferencji uczestnicy będą mogli zapoznać się z doświadczeniami i badaniami uznanych specjalistów ze świata oraz Polski, ale także zachęcamy do zgłaszania własnych wystąpień. Prosimy o nadsyłanie abstraktów do dnia 1.09.

Proponowane grupy tematyczne:

1. Etiologia zachowań przestępczych w ujęciu różnych dyscyplin naukowych
2. Dziecko w postępowaniu sądowym - ograniczenia, wyzwania
3. Zastosowanie wiedzy psychologicznej i psychiatrycznej w sądowo-penitencjarnych obszarach opiniodawczych.
4. Sprawcy przestępstw seksualnych - diagnostyczne i terapeutyczne możliwości oraz wyzwania
5. Metody szacowanie ryzyka ponownego popełnienia czynu zabronionego
6. Resocjalizacja, oddziaływania psychokorekcyjne, terapia - ocena ich efektywności w kontekście podejmowanych działań
7. Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania kurateli sądowej
8. Misja, stres czy wypalenie zawodowe - specyfika pracy z człowiekiem naruszającym normy prawne

---

Patroni merytoryczni i medialni:

Sponsor Główny - Energa S.A.
Prezydent Miasta Gdańska
Burmistrz Miasta Lębork
Rzecznik Praw Obywatelskich
Rzecznik Praw Pacjenta
Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku
Służba Więzienna
Polska Kuratela Sadowa
Komitet Nauk Pedagogicznych PAN
Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sadowych
Radio Gdańsk
Trojmiasto.pl

Opinie

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

STOP Hejt! Przemyśl swoją opinię

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Sprawdź się

Wybierz poziom

Zając szarak, który licznie występuje w trójmiejskich lasach, jest: