• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Popularyzacja Nauki dla Każdego - Podsumowanie Projektu "Rejs do Wiedzy"

21 czerwca 2024, godz. 09:00 
Webinarium dr inż. Katarzyny Mironiuk w szkole średniej. Webinarium dr inż. Katarzyny Mironiuk w szkole średniej.

Na Wydziale Zarządzania i Nauk o Jakości Uniwersytetu Morskiego w Gdyni właśnie zakończył się projekt ogólnorozwojowy pt. "Rejs do wiedzy", który sfinansowano ze środków budżetu państwa, przyznanych przez ministra edukacji i nauki w ramach programu pod nazwą "Społeczna odpowiedzialność nauki II", nr projektu POPUL/SP/0238/2023/01". Kwota dofinansowania projektu wyniosła 137 499,00 zł, a całkowita wartość projektu - 152 779,00 zł. Głównym założeniem była organizacja cyklu webinariów w celu popularyzacji nauki, promocji wymiany wiedzy i upowszechnienia wyników badań naukowych wśród młodzieży szkół średnich i nauczycieli, ale również wśród osób pracujących, bezrobotnych i seniorów z całej Polski. Projekt został przygotowany i zrealizowany pod kierunkiem dr hab. Joanny Kizielewicz, prof. UMG, prodziekan ds. rozwoju i współpracy Wydziału Zarządzania Nauk o Jakości. Zaangażowani w realizację projektu byli nauczyciele akademiccy z czterech jednostek Wydziału, tj.: Katedry Logistyki i Systemów Transportowych, Katedry Zarządzania Jakością, Katedry Jakości Produktów Przemysłowych i Chemii oraz Zakładu Zarządzania i Ekonomii.Idea i założenia projektu doskonale wpisały się w realizację Strategii Uniwersytetu Morskiego w Gdyni na lata 2020-2024, Cel II. Cel w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych i transferu wiedzy i technologii. A także są zgodne z wytycznymi logo HR Excellence in Research, który otrzymał Uniwersytet Morski w Gdyni, w obszarze Upowszechnianie, wykorzystywanie wyników i Zaangażowanie społeczne (Europejska Karta Naukowca, Komisja Europejska, Bruksela, 2006, s. 14.).

W okresie od września 2023 roku do czerwca 2024 r. zorganizowano łącznie 34 webinaria, które miały na celu stymulowanie uczestników do aktywnego myślenia oraz pogłębienia wiedzy w różnych obszarach istotnych dla społeczeństwa, gospodarki i środowiska naturalnego. Jak wynika z raportu pt. "State of Online Events 2021" (2022), duży wpływ na rozwój tej formy upowszechniania wiedzy i nauki miał wybuch pandemii Covid-19. W 2020 r. liczba tego typu spotkań i wydarzeń online w Polsce wzrosła o 953 proc. Przymus spowodował, że różne środowiska otworzyły się na taką formę przekazu i obecnie wciąż widać ogromne zainteresowanie udziałem w tego typu przedsięwzięciach, o czym mogą świadczyć chociażby statystyki publikowane przez wiodące platformy webinarowe, jak: clickmeeting, zoom i in. Webinaria to doskonała forma popularyzacji nauki, promocji wymiany wiedzy i upowszechnienia wyników badań naukowych, która umożliwia szeroki dostęp do wiedzy i nauki osobom z różnych regionów.

Webinaria odbywały się w godzinach porannych i popołudniowych, aby zapewnić jak najszerszą dostępność wszystkim zainteresowanym. Projekt cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczniów szkół średnich, nauczycieli, studentów, a także osób pracujących i seniorów. Pierwotnie planowano, że w projekcie wezmą udział 752 osoby, a w rezultacie zgłosiło się aż 955 osób, w tym 52,25 proc. stanowili uczniowie szkół średnich, a 47,75 proc. - pozostali uczestnicy. (Wykres 1 i 2).


Webinaria zostały nagrane przez profesjonalną firmę Elżbieta Tutka AV Production, wybraną w postępowaniu przetargowym, a następnie udostępniono je na platformie YouTube oraz na stronie internetowej projektu (link: https://wznj.umg.edu.pl/webinarium). Wszyscy zainteresowani mają teraz do nich bezpłatny i nieograniczony dostęp w dowolnym czasie.

Działania realizowane w ramach projektu miały na celu pobudzenie twórczego myślenia wśród beneficjentów oraz zachęcenie ich do pogłębiania wiedzy w obszarach kluczowych dla środowiska naturalnego, gospodarki i społeczeństwa. Szczególny nacisk położono na zagadnienia związane ze zdrowiem człowieka, codziennym życiem oraz adaptacją do świata nowych technologii.


Temat webinarium Wykładowca
Dobra a godna praca zarobkowa Dr Hanna Mackiewicz więcej
Dieta - konieczność czy zdrowotne nadużycie Dr Katarzyna Mironiuk więcej
Emocje jako determinanty zachowań żywieniowych Dr Witold Kozirok więcej
Dylematy podatkowe w życiu prywatnym Dr Violetta Skrodzka więcej
Wpływ łańcuchów dostaw na codzienne funkcjonowanie społeczeństwa Mgr Małgorzata Mazur-Czajka więcej
Konsument 'król' rynku - każdy konsument musi znać swoje prawa Mgr Małgorzata Mazur-Czajka więcej
Rozwój i funkcjonowanie morskich terminali kontenerowych Dr Robert Marek więcej
Największe wypadki morskie a zanieczyszczenie środowiska Prof. Magdalena Bogalecka więcej
Zespoły pracowników i ich rola w gospodarce opartej na wiedzy Dr Katarzyna Szelągowska-Rudzka więcej
Zakupy w sieci dla każdego - jak zadbać o swoją satysfakcję jako e-konsumenta? Dr Monika Szyda więcej
Promem do Szwecji - przygoda na morzu Dr Ilona Urbanyi-Popiołek więcej
Inflacja - trochę historii Dr Anetta Waśniewska więcej
Nowoczesne rozwiązania transportowe w inteligentnych miastach Mgr inż. Michał Kuzia więcej
Energia i woda-naczynia połączone Błękitnej Planety Prof. UMG dr hab. inż. Aneta Ocieczek więcej
Dlaczego kredyt, a nie pożyczka? Mgr Małgorzata Mazur-Czajka więcej
Czy jesteśmy starym społeczeństwem? Dr Anetta Waśniewska więcej
Uczestnicy webinariów zdobyli wiedzę na temat transformacji energetycznej i jej znaczenia dla życia na Ziemi, a także zapoznali się ze zjawiskiem mikromobilności w miastach. Istotnym elementem były również sesje poświęcone sytuacji demograficznej i prognozom demograficznym dla Polski, inflacji oraz metodom jej obliczania przez Główny Urząd Statystyczny.

Podczas webinariów poruszane były także kwestie dotyczące procesu zakupowego w internecie i związane z tym aspekty bezpieczeństwa. Omawiano znaczenie pracy zarobkowej dla godności człowieka, konstrukcje podatków oraz konsekwencje niedopełnienia obowiązków podatkowych. Dużym zainteresowaniem cieszyło się również webinarium poświęcone zarządzaniu zobowiązaniami finansowymi, aby uniknąć zadłużenia i rozsądnie zarządzać budżetem domowym.

Ponadto oferta webinariów obejmowała tematykę wpływu emocji na zachowania żywieniowe, z rozróżnieniem między głodem emocjonalnym a fizjologicznym. Ważnym punktem programu była także tematyka zarządzania, w tym znaczenie zespołów i pracy zespołowej we współczesnych organizacjach.

Beneficjenci mogli poznać istotę turystyki promowej, jej zalety oraz sieci serwisów i operatorów promowych. Przybliżono temat łańcuchów dostaw oraz metod zarządzania nimi. W ramach webinariów przedstawiono historię największych wypadków statków morskich, ich wpływ na zanieczyszczenie środowiska oraz zdrowie ludzi, a także zmiany przepisów regulujących bezpieczny transport morski towarów niebezpiecznych.

Podsumowując, webinaria dostarczyły uczestnikom cennej wiedzy i narzędzi, którą będą mogli wykorzystać w codziennym życiu oraz w pracy zawodowej. Dzięki różnorodności tematów każdy mógł znaleźć coś interesującego dla siebie, poszerzając swoje horyzonty i umiejętności w wielu ważnych dziedzinach.

Webinarium dra inż. Witolda Koziroka w szkole średniej. Webinarium dra inż. Witolda Koziroka w szkole średniej.
Młodzież szkół średnich często stoi przed wyborem przyszłej ścieżki rozwoju. Webinaria mogły stanowić dla nich źródło inspiracji do poszukiwań własnej drogi życiowej w dorosłym życiu oraz umożliwiać zdobycie nowej wiedzy, niedostępnej w szkole. Udział w projekcie miał na celu zachęcić młodych ludzi do samodzielnego zgłębiania problemów naukowych, pobudzając ich do szerszych poszukiwań i stawiania pytań.

W obliczu obserwowanego trendu zmniejszającego się zainteresowania kształceniem na poziomie wyższym dostęp do webinariów prowadzonych przez nauczycieli akademickich mógł stać się dla młodzieży motywacją do dalszego rozwoju i kontynuowania edukacji na poziomie wyższym. Nauczyciele i opiekunowie ze szkół średnich, którzy nieustannie poszukują inspiracji do samorozwoju i wzbogacenia swoich zajęć z młodzieżą, znaleźli odpowiedź na swoje potrzeby w szerokiej tematyce webinariów.

Pozostali beneficjenci, tacy jak studenci, bezrobotni, osoby pracujące czy emeryci, dzięki udziałowi w projekcie mieli okazję zaspokoić swoją ciekawość świata, włączyć się w wydarzenia o charakterze społecznym oraz otworzyć się na różne aktywności życiowe.

Realizacja tego typu projektów edukacyjnych na Wydziale Zarządzania i Nauk o Jakości Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, skierowanych miedzy innymi do młodzieży szkół średnich, miała wpływ na wzrost zainteresowania młodzieży ze szkół średnich nauką na kierunkach: zarządzanie i inżynieria jakości, co było widoczne w liczbie składanych aplikacji na studia w ostatnich latach. Fakty te przemawiają za koniecznością realizacji tego typu działań w przyszłości.

Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez ministra edukacji i nauki w ramach programu pod nazwą "Społeczna odpowiedzialność nauki II", nr projektu POPUL/SP/0238/2023/01", kwota dofinansowania wynosi 137 499,00 zł, a całkowita wartość projektu - 152 779,00 zł.dr hab. Joanna Kizielewicz, prof. UMG, Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy

* możliwość dodania komentarzy lub jej brak zależy od decyzji firmy zlecającej artykuł

 

Wydarzenia

Wakacje w Centrum Nauki Experyment (1 opinia)

(1 opinia)
35 zł
warsztaty

Wakacyjny Zawrót Głowy - pokaz naukowy

25 zł
warsztaty, pokaz

Tajemnica Zaginionego Rękopisu - escape room

120 zł
gry

Sprawdź się

Sprawdź się

Wybierz poziom

Wskaż rośliny uprawiane na olej:

 

Najczęściej czytane