• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Rekrutacja do szkoły średniej 2024/25. Ile punktów do zdobycia mają ósmoklasiści?

Wioleta Stolarska
10 kwietnia 2024, godz. 08:00 
Opinie (34)
Ile punktów może zdobyć uczeń podczas rekrutacji do szkoły średniej? Ile punktów może zdobyć uczeń podczas rekrutacji do szkoły średniej?

Rekrutacja do szkół średnich na rok szkolny 2024/2025 rusza już 15.05. Uczniowie ósmych klas na złożenie podania o przyjęcie do szkoły średniej w Trójmieście będą mieli czas do 14 czerwca, a więc jeszcze przed ogłoszeniem wyników egzaminów ósmoklasisty. Warto więc wcześniej sprawdzić, ile punktów musi zdobyć uczeń, by dostać się do wybranej klasy i szkoły. Ile punktów w sumie mogą zdobyć ósmoklasiści? Jakie osiągnięcia są liczone przy rekrutacji do szkoły średniej? Jakie są progi punktowe w liceach i technikach?
Rusza rekrutacja do szkoły średniej 2024/25. Jak zapisać się i wybrać klasę? Rusza rekrutacja do szkoły średniej 2024/25. Jak zapisać się i wybrać klasę?

Ile punktów może zdobyć uczeń podczas rekrutacji do szkoły średniej?Zamierzasz aplikować do:

200 punktów - tyle może uzyskać maksymalnie absolwent szkoły podstawowej w postępowaniu rekrutacyjnym. Za co można dostać punkty w rekrutacji?
 • 100 punktów - za wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz
 • 100 punktów - za oceny i osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Jak przelicza się punkty z egzaminu ósmoklasisty 2024?Wyniki egzaminów podawane są w procentach. Jak przeliczyć je na punkty?
 • wynik z języka polskiego i matematyki - mnoży się przez 0,35: 100% x 0,35 = 35 punktów,
 • wynik z języka obcego nowożytnego - mnoży się przez 0,3: : 100% x 0,30 = 30 punktów.

Nowy ranking szkół średnich 2024 Trojmiasto.pl Nowy ranking szkół średnich 2024 Trojmiasto.pl

Ile punktów można dostać za świadectwo ukończenia ósmej klasy?Kolejne 100 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym uczeń może uzyskać za oceny i osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

W zależności od wybranej szkoły i klasy pod uwagę w rekrutacji brane są oceny uzyskane z poszczególnych przedmiotów, które przelicza się na punkty. Za oceny wyrażone w stopniu:
 • celującym - przyznaje się po 18 punktów;
 • bardzo dobrym - przyznaje się po 17 punktów;
 • dobrym - przyznaje się po 14 punktów;
 • dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów;
 • dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty.

W ten sposób uczeń może za oceny z czterech branych pod uwagę przedmiotów uzyskać maksymalnie 72 punkty.


Z kolei za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem (z "czerwonym paskiem") przyznaje się 7 punktów.

Jak informuje kuratorium oświaty, w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przelicza się na punkty, przy czym za uzyskanie z:
Języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
 • celującym - przyznaje się po 35 punktów,
 • bardzo dobrym - przyznaje się po 30 punktów,
 • dobrym - przyznaje się po 25 punktów,
 • dostatecznym - przyznaje się po 15 punktów,
 • dopuszczającym - przyznaje się po 10 punktów.

Wybranego języka nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
 • celującym - przyznaje się po 30 punktów,
 • bardzo dobrym - przyznaje się po 25 punktów,
 • dobrym - przyznaje się po 20 punktów,
 • dostatecznym - przyznaje się po 10 punktów,
 • dopuszczającym - przyznaje się po 5 punktów.

Kiedy rusza rekrutacja do szkoły średniej 2024/25? Kiedy rusza rekrutacja do szkoły średniej 2024/25?

Szczególne osiągnięcia: co liczy się w rekrutacji i ile można dostać za nie punktów?Za uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły uczeń może dostać kolejne punkty, które zostaną wzięte pod uwagę w rekrutacji do szkoły średniej.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

Jak policzyć punkty za konkursy i olimpiady w rekrutacji do szkoły średniej?

Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty - w województwie pomorskim są to konkursy przedmiotowe oraz Pomorski Turniej Wiedzy o Prawie (konkurs tematyczny):
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 punkty.

Za uzyskanie określonego przez kuratora oświaty wysokiego miejsca w opublikowanych na stronie Kuratorium Oświaty w Gdańsku w zakładkach: Rekrutacja, Rodzice/Uczniowie, Szkoły/Organy Prowadzące wykazach zawodów wiedzy, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
 • międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,
 • krajowym - przyznaje się 3 punkty,
 • wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,
 • powiatowym - przyznaje się 1 punkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia uzyskane w tych zawodach w dowolnej klasie szkoły podstawowej lub szkoły artystycznej (z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów).

Co ważne: laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności do szkoły.

Kolejne 3 punkty można uzyskać za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu. Udział w wolontariacie oraz osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych muszą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Jest to warunkiem przyznania odpowiednich punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.


Czy przyjęcie do szkoły średniej zależy od progów punktowych?Próg punktowy dotyczący danej szkoły jest to liczba punktów, jaką w rekrutacji w konkretnym roku zgromadził ostatni kandydat (z najniższym wynikiem), którego przyjęto do danej klasy.

Jednak próg ten nie ma wpływu na wyniki postępowania rekrutacyjnego w rekrutacji w kolejnym roku. Jest to jednak istotna wskazówka dla uczniów, którzy zamierzają aplikować do wymarzonej szkoły.

Przypominamy, jak wyglądają progi punktowe w poszczególnych szkołach w Trójmieście, obowiązujące podczas rekrutacji w 2023 r. Ile trzeba było mieć punktów, żeby dostać się do danej klasy?

Progi punktowe w rekrutacji do szkół średnich. Jakie były? Progi punktowe w rekrutacji do szkół średnich. Jakie były?

Rekrutacja do szkół średnich na rok szkolny 2024/2025: jak wygląda harmonogram?Według informacji z rozporządzenia pomorskiego kuratora oświaty najważniejsze terminy w rekrutacji do szkół średnich to:
 1. od 15 maja 2024 r. do 14 czerwca 2024 r. do godz. 15:00 - złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).
 2. od 15 maja 2024 r. do 31 maja 2024 r. do godz. 15:00 - złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej: dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, międzynarodowego, wstępnego, przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.
 3. do 10 maja 2024 r. - podanie do publicznej wiadomości przez dyrektorów szkół o terminach przeprowadzenia sprawdzianu kompetencji lub prób sprawności (m.in. szkoły sportowe, dwujęzyczne).
 4. do 5 lipca 2024 r. do godz. 15:00 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz możliwość złożenia nowego wniosku (w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie) z uwagi na zamianę szkół, do których kandyduje.
 5. od 3 czerwca 2024 r. do 12 czerwca 2024 r. (II termin do 3 lipca 2024 r.) - przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych i prób sprawności fizycznej - dyrektor szkoły określa szczegółowy termin sprawdzianu.
 6. I termin do 14 czerwca 2024 r.; II termin do 2 lipca 2024 r. - podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.
 7. do 5 lipca 2024 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.
 8. do 11 lipca 2024 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach.
 9. 12 lipca 2024 r. do godz. 15:00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 10. do 16 lipca 2024 r. - wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.
 11. od 19 lipca 2024 r. do godz. 15:00 - potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedstawienia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej), a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
 12. 22 lipca 2024 r. do godz. 14:00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 13. 22 lipca 2024 r. do godz. 14:00 - poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.
 14. do 23 lipca 2024 r. - opublikowanie przez właściwego kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.


 • Kiedy egzamin ósmoklasisty 2024?
 • Kiedy egzamin ósmoklasisty 2024?

Kiedy egzamin ósmoklasisty 2024?Egzamin ósmoklasisty 2024 obędzie się w maju. W tym roku zostanie on przeprowadzony już po raz szósty. Kolejny raz również uczniowie ósmych klas nie musieli wybierać dodatkowego przedmiotu, który chcieliby zdawać na egzaminie.

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty 2024:
 • 14 maja 2024 (wtorek) godz. 9:00 - egzamin ósmoklasisty z języka polskiego,
 • 15 maja 2024 (środa) godz. 9:00 - egzamin ósmoklasisty z matematyki,
 • 16 maja 2024 (czwartek) godz. 9:00 - egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego (opcjonalnie innego języka nowożytnego).

Od 10 do 12 czerwca odbędzie się sesja dodatkowa egzaminu ósmoklasisty dla tych osób, które nie będą mogły przystąpić do nich w terminie głównym:
 • język polski - 10 czerwca 2024 r. (poniedziałek) - godz. 9:00
 • matematyka - 11 czerwca 2024 r. (wtorek) - godz. 9:00
 • język obcy nowożytny - 12 czerwca 2024 r. (środa) - godz. 9:00


Kiedy wyniki egzaminu ósmoklasisty 2024?Wyniki uczniowie poznają 3 lipca 2024 r. Zostaną podane na stronie wyniki.edu.pl. Każdy uczeń otrzyma w szkole login i hasło służące do logowania się na tej stronie.

Tego samego dnia absolwenci otrzymają zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Świadectwa ukończenia klasy ósmej uczniowie odbiorą w dniu zakończenia roku szkolnego - 21 czerwca 2024 r.

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (34)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Reklama

Statystyki

Wydarzenia

Festiwal Dobrego Porodu VI

15 zł
warsztaty, spotkanie, konferencja, targi

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Fizjoterpia Pediatryczna

250 zł
warsztaty, konferencja

Let's Grow Gdańsk: Konfrontacje!

spotkanie, konferencja

Sprawdź się

Sprawdź się

Wybierz poziom

Kolor kwiatów pachnącego groszku zależy od:

 

Najczęściej czytane