• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Rekrutacja do szkół średnich 2023. Ostatnie godziny na składanie podań

Wioleta Stolarska
19 czerwca 2023, godz. 15:00 
Opinie (56)
Od września do liceów, techników i branżówek przyjdzie 1,5 rocznika. Kolejny rok szkoły będą zmagały się z brakiem miejsc. Od września do liceów, techników i branżówek przyjdzie 1,5 rocznika. Kolejny rok szkoły będą zmagały się z brakiem miejsc.

Jeszcze tylko 24 godziny pozostały do zakończenia pierwszego etapu rekrutacji do szkół średnich 2023 na Pomorzu. Uczniowie ósmych klas mogą składać podania do wtorku, do godz. 15.00, przez system nabór-pomorze. Czy po tym czasie uczeń może zmienić decyzję o wyborze szkoły? Kiedy należy dostarczyć do szkół świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty? Podpowiadamy, jak wyglądają kolejne etapy w rekrutacji.Nowy ranking szkół średnich 2023 w Trójmieście Nowy ranking szkół średnich 2023 w Trójmieście

Jak oceniasz swoje szanse na dostanie się do szkoły pierwszego wyboru?

Rekrutacja do szkół średnich na rok szkolny 2023/2024 w pierwszym etapie potrwa do wtorku, 20.06, do godz. 15.00.

Uczniowie mogą składać podania do wybranych szkół średnich za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego nabór-pomorze.edu.com.

Rekrutacja do szkół średnich na rok szkolny 2023/2024. Jak wygląda harmonogram?O czym powinni pamiętać uczniowie po zakończeniu pierwszego terminu rekrutacji do szkół średnich 2023? Po złożeniu podania do wybranych placówek kolejnym ważnym krokiem będzie uzupełnienie aplikacji o najważniejsze dokumenty, czyli świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

Świadectwo otrzymają już 23 czerwca podczas zakończenia roku szkolnego. Z kolei zaświadczenie o wynikach egzaminu trafi do nich w dniu opublikowania wyników, czyli 3 lipca. Oryginał również będzie można odebrać w szkole.

Czy po zakończeniu pierwszego etapu rekrutacji uczeń może zmienić zdanie w kwestii wyboru szkoły czy klasy? Według rozporządzenia kuratora oświaty od 23 czerwca 2023 r. do 12 lipca 2023 r. do godz. 15.00 podczas uzupełniania dokumentów w aplikacji uczeń ma możliwość złożenia nowego wniosku (zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie) z uwagi na zamianę szkół, do których kandyduje.


Według informacji z rozporządzenia pomorskiego kuratora oświaty najważniejsze terminy w rekrutacji do szkół średnich to:
 1. od 15 maja 2023 r. do 20 czerwca 2023 r. do godz. 15 - złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).
 2. od 23 czerwca 2023 r. do 12 lipca 2023 r. do godz. 15 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz możliwość złożenia nowego wniosku (w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie) z uwagi na zamianę szkół, do których kandyduje.
 3. do 12 lipca 2023 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.
 4. do 18 lipca 2023 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach.
 5. 19 lipca 2023 r. do godz. 15 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 6. od 15 maja 2023 r. do 24 lipca 2023 r. - wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.
 7. od 20 lipca 2023 r. do 26 lipca 2023 r. do godz. 15 - potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedstawienia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej), a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
 8. 27 lipca 2023 r. do godz. 14 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 9. 27 lipca 2023 r. do godz. 14 - poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.
 10. 28 lipca 2023 r. - opublikowanie przez właściwego kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

Jakie są najlepsze licea w Trójmieście? Wyniki rankingu Jakie są najlepsze licea w Trójmieście? Wyniki rankingu

Rekrutacja do szkół średnich 2023. Do ilu szkół można złożyć podanie?W tym roku ósmoklasiści mogą składać podania do nieograniczonej liczby szkół w rekrutacji w Gdańsku i Gdyni oraz do trzech placówek w Sopocie. Uczniów wybierających szkołę ponadpodstawową nie obowiązuje rejonizacja: mogą wybrać dowolną szkołę średnią czy to w miejscu swojego zamieszkania, czy poza nim.

W systemie rekrutacyjnym zachęcano uczniów do aplikowania do większej liczby szkół:

- Z analizy danych statystycznych z 2022 r. wynika, że 17 proc. kandydatów korzystających z systemu Nabór Szkoły Ponadpodstawowe VULCAN wybrało tylko jedną szkołę na liście preferencji, mimo braku tytułu laureata lub finalisty dających uprawnienie do pierwszeństwa przyjęcia. Takie zjawisko było jednym z czynników powodujących, że pierwszy etap rekrutacji zakończył się wynikiem blisko 20 proc. nieprzyjętych kandydatów. Przystępowali oni do rekrutacji uzupełniającej na pozostałe wolne miejsca w szkołach.

Czy przyjęcie do szkoły średniej zależy od progów punktowych?Próg punktowy dotyczący danej szkoły jest to liczba punktów, jaką w poprzedniej rekrutacji zgromadził ostatni (najgorszy) kandydat, jakiego przyjęto do danej klasy.

Jednak próg ten nie ma wpływu na wyniki postępowania rekrutacyjnego w kolejnej rekrutacji. Jest to jednak istotna wskazówka dla uczniów, którzy zamierzają aplikować do wymarzonej szkoły.

Jak wyglądały progi punktowe w rekrutacji 2022 do szkół średnich? Jak wyglądały progi punktowe w rekrutacji 2022 do szkół średnich?

Kiedy będą wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2023 r.?Wyniki uczniowie poznają 3 lipca 2023 r. Zostaną podane na stronie wyniki.edu.pl. Każdy uczeń otrzyma w szkole login i hasło służące do logowania się na tej stronie.

Uczniowie będą mogli odebrać zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną 6 lipca 2023 r. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.


Ile punktów może zdobyć uczeń podczas rekrutacji do szkoły średniej?200 punktów - tyle może uzyskać maksymalnie absolwent szkoły podstawowej w postępowaniu rekrutacyjnym. Za co można dostać punkty?
 • 100 punktów - za wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz
 • 100 punktów - za oceny i osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Jak przeliczyć wyniki egzaminu ósmoklasisty na punkty?Za wyniki egzaminu ósmoklasisty uczeń może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Wyniki egzaminów wyrażone są procentowo. Jak przeliczyć je na punkty? Należy pomnożyć uzyskane wyniki z języka polskiego i z matematyki przez 0,35, a z języka obcego nowożytnego - przez 0,30.

W ten sposób uczeń może za wyniki z egzaminu ósmoklasisty maksymalnie uzyskać:
 • z języka polskiego: 100% x 0,35 = 35 punktów,
 • z matematyki: 100% x 0,35 = 35 punktów,
 • z języka obcego: 100% x 0,30 = 30 punktów.


Ile punktów można dostać za świadectwo ukończenia ósmej klasy?Kolejne 100 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym uczeń może uzyskać za oceny i osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch pozostałych przedmiotów, które bierze się pod uwagę w czasie rekrutacji do danej szkoły średniej, przelicza się na punkty w ten sposób, że za ocenę:
 • celującą (szóstka) - przyznaje się 18 punktów;
 • bardzo dobrą (piątka) - przyznaje się po 17 punktów;
 • dobrą (czwórka) - przyznaje się po 14 punktów;
 • dostateczną (trójka) - przyznaje się po 8 punktów;
 • dopuszczającą (dwójka) - przyznaje się po 2 punkty.

W ten sposób uczeń może za oceny z czterech branych pod uwagę przedmiotów uzyskać maksymalnie 72 punkty.

Z kolei za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem (z "czerwonym paskiem") przyznaje się 7 punktów.

Za uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, uczeń może dostać maksymalnie 18 punktów. Taką liczbę punktów może uzyskać uczeń, który odniósł sukcesy w więcej niż jednym konkursie. Za osiągnięcia w jednych zawodach absolwent szkoły podstawowej może uzyskać od 2 do 10 punktów.

Kolejne 3 punkty można uzyskać za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu. Udział w wolontariacie oraz osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych muszą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Jest to warunkiem przyznania odpowiednich punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (56)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Festiwal Dobrego Porodu - IV edycja 2023

20 zł
warsztaty, konferencja, targi

Nauka nie jest taka straszna! Spotkanie z Dawidem Nidzworskim

spotkanie

Science Cafe. Prawda czy fałsz. Jak naprawdę działa wariograf?

20 zł
wykład, sesja naukowa, warsztaty

Sprawdź się

Sprawdź się

Wybierz poziom

Pomniki przyrody to:

 

Najczęściej czytane